Подход и процес

При определяне на инвестиционната политика на клиента се стремим да разберем какви са неговите инвестиционни цели и какво ниво на риск е склонен на поеме. Ето защо, подхождаме индивидуално към всеки клиент и предлагаме инвестиционна стратегия, съобразена с неговите инвестиционни цели.

ПРОЦЕС:

Стъпка 1
Инвестиционна политика
Определяне на инвестиционната политика съобразно инвестиционните цели, включително изискванията за доходност и предпочитанията към нивото на риск, както и инвестиционните ограничения, отчитайки времевия хоризонт на инвеститора, нуждите от ликвидност, данъчното облагане, законовите изисквания и други специфични обстоятелства и предпочитания на инвеститора.

Стъпка 2
Инвестиционна стратегия
Формулиране на инвестиционната стратегия за инвеститора въз основа на инвестиционната политика, финансовите и икономически условия.

Стъпка 3
Структуриране на портфейл
Стуктуриране на "нормален" („уникален”) портфейл от определените видове активи, тяхното оптимално съотношение, както и възможните отклонения от тези съотношения.

Стъпка 4
Преструктуриране на портфейл
Преструктуриране на "нормалния" портфейл в съответствие с промените в инвестиционните цели и ограниченията за инвеститора и пазарните условия.

Стъпка 5
Оценка на портфейла
Периодична оценка на представянето на реалния портфейл.