Полезно

Комисия за финансов надзор - www.fsc.bg

Българска фондова борса - София - www.bse-sofia.bg

Централен депозитар - http://www.csd-bg.bg/

Българска народна банка - www.bnb.bg

Българска асоциация на управляващите дружества - baud.bg

Европейска асоциация на управляващите дружества
(European Funds and Asset Management Association - EFAMA) - www.efama.org

Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg/ 

Национална агенция за приходите – Автоматичен обмен на финансова информация - https://www.nap.bg/

Държавна агенция „Национална сигурност“ - http://www.dans.bg/bg/

Фонд за компенсиране на инвеститорите - https://sfund-bg.com/