Мениджмънт

Управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, което се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав:

Иван Балтов
Иво Захариев
Веселин Шахпазов

Дружеството се представлява заедно от Изпълнителния директор – Иван Балтов и Прокуриста – Елеонора Стоева.Иван Балтов
Изпълнителен директор
i_baltov@dvam.bg

Главен финансов анализатор в ПОК "Доверие" АД от 2005 година. Основните му компетенции и отговорности са управление в екип на инвестиционни портфейли на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, изготвяне и анализ на инвестиционни предложения и др. От юли 2011 г. е член на Съвета на директорите на ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД. Преди това е работил като главен експерт в Комисията за финансов надзор (КФН), като зам. гл. счетоводител и в отдел инвестиции в пенсионно осигурителна компания, застрахователна компания и др.
Възпитаник е на УНСС. Има допълнителни квалификации по Финансов анализ, Управление на портфейли и др. Владее немски и английски език.Елеонора Стоева
Прокурист, Ръководител отдел „Финанси и счетоводство”
e_stoeva@dvam.bg

Към екипа на УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" Елеонора Стоева се присъединява през 2005 г. като главен счетоводител , а от октомври 2007 г. е главен счетоводител и на инвестиционен посредник "Ди Ви Инвест". От 2011 г. е член на Съвета на директорите на ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД
Елеонора Стоева има богат опит в областта на финансите - занимавала се с фирмено счетоводство и данъчни консултации, била е главен счетоводител на водещи търговски дружества. Завършила е УНСС , специалност " Агробизнес Финанси." Владее английски език.Иво Захариев
Член на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД
i_zahariev@dvam.bg

Иво Захариев е бакалавър - специалност „Международни финанси и търговия“ към The University of Portsmouth, United Kingdom, след което завършва магистратура със специалност „Финанси“. Има професионален опит като протфолио мениджър, инвестиционен консултант и ръководител на отдел „Инвестиции“ във водещи пенсионно-осигурителни компании у нас. Понастоящем  е Главен финансов директор на ПОК „Доверие“.  Владее свободно английски език. 


Веселин Шахпазов
Член на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД
v_shahpazov@dvam.bg

Веселин Шахпазов е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа към Комисията за финансов надзор. Притежава образователната и научна степен "доктор" от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, специалност Информатика, както и магистърска степен по Банков мениджмънт от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Заемал е длъжности, като валутен дилър, дилър - паричен пазар, брокер на ценни книжа, мениджър портфейл и инвестиционен консултант в пенсионен фонд и експерт инвестиции в застрахователни компании. Към екипа на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД се присъединява през март 2019 г.Боян Миленков, FRM
Ръководител отдел "Управление на портфейли"
b_milenkov@dvam.bg

Боян Миленков е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа към Комисията за финансов надзор, също така и Финансов рикс мениджър (FRM Charter Holder). Има опит като валутен дилър, брокер на ценни книжа,  както и в управлението на портфейли от ценни книжа в различни банкови и небанкови финансови институции у нас. През последните 10 години надгражда своя експертен опит в управлението на риска в две от водещите пенсионни компании в България.
Към екипа на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД се присъединява през октомври 2018г.Лидия Порязова-Алендарова

Ръководител отдел „Управление на риска“
l_poriazova@dvam.bg

Лидия Порязова притежава магистърска степен по Финансов мениджмънт от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Професионалният й път включва различни позиции в банковия и небанковия финансов сектор, сред които експертни длъжности в Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията за финансов надзор, Дирекция „Управление на риска“ в банка, отдел „Управление на риска“ в пенсионно-осигурителна компания и др.
Присъединява се към екипа на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД през декември 2007 г. От тогава е ръководител на отдел „Управление на риска“ в двете дружества.Младенка Янкова - Иванова
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ 
m_ivanova@dvam.bg

Работи в областта на капиталовите пазари от началото на 2005 г. като е заемала различни позиции в инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества. Лицензиран брокер е на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Завършила е Лесотехнически университет, специалност „Стопанско управление“, магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Присъединява се към екипа на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД през февруари 2017 г.