Представяне

"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД е управляващо дружество, лицензирано през 2002 г. и прелицензирано през 2005 г. от Комисията за финансов надзор, предлагащо инвестиционни продукти и услуги за местни и чуждестранни индивидуални и институционални клиенти. Компанията е едно от най-големите управляващи дружества в България, специализирано в управлението и консултирането на портфейли от финансови активи на стойност над 6,219 млрд. лева (30.04.2024 г.). Компанията притежава лиценз по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с разрешение № 135-УД/21.08.2002г.

"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД извършва следните услуги:

  • Управление на взаимни фондове
  • Управление на портфейли на институционални и индивидуални инвеститори
  • Инвестиционни консултации относно ценни книжа

Основни предимства:

  • Професионално управление на инвестициите от екип от портфолио мениджъри с дългогодишен опит на капиталовите пазари
  • Съвременни информационни системи, подпомагащи взимането на решения за професионално управление на инвестициите
  • Икономии от мащаба, които допълнително допринасят за печалбата на клиентите
  • Оптимални резултати на управляваните портфейли в динамична пазарна среда
  • Отчетност, контрол и прозрачност в отношенията с клиентите