Представяне

"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД е управляващо дружество, лицензирано през 2002 г. и прелицензирано през 2005 г. от Комисията за финансов надзор, предлагащо инвестиционни продукти и услуги за местни и чуждестранни индивидуални и институционални клиенти. Компанията е едно от най-големите управляващи дружества в България, специализирано в управлението и консултирането на портфейли от финансови активи на стойност над 4,152 млрд. лева (31.01.2020 г.). Компанията притежава лиценз по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с разрешение № 135-УД/21.08.2002г.

"Ди Ви Асет Мениджмънт"ЕАД извършва следните услуги:

  • Управление на взаимни фондове
  • Управление на портфейли на институционални и индивидуални инвеститори
  • Инвестиционни консултации относно ценни книжа

Основни предимства:

  • Професионално управление на инвестициите от екип от портфолио мениджъри с дългогодишен опит на капиталовите пазари
  • Съвременна информационни системи, подпомагащи взимането на решения за професионално управление на инвестициите (ИТ система за портфолио и риск мениджмънт - Advent Offic и Bloomberg за актуална финансова информация)
  • Икономии от мащаба, които допълнително допринасят за печалбата на клиентите
  • Оптимални резултати на управляваните портфейли в динамична пазарна среда
  • Отчетност, контрол и прозрачност в отношенията с клиентите

С цел подпомагане развитието на българския финансов пазар, "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД създаде първия индекс на облигационния пазар в България (Ди Ви Индекс Съкровищни облигации ) със стартова стойност 100 пункта (за дата 30.06.2004 г.). Основните цели на индекса са две: да бъде стандарт за измерване доходността на портфейли, инвестирани в държавни ценни книжа (ДЦК), и да онагледи движението на пазара на ценни книжа, емитирани от държавата.

Повече информация за Ди Ви Индекс на Съкровищни облигации.