Документи

През 2004 г. законодателството на ЕС въведе изисквания към управляващите дружества, при предоставянето на услуги по управление на индивидуален портфейл от ценни книжа и на консултации от ценни книжа, да спазват съответно приложимите към инвестиционните посредници изисквания при предоставянето на такива финансови услуги съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MiFID). Тези изисквания на правото на ЕС са въведени в българското законодателство с приемането през 2007 г. на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), от края на 2011 г. – и с приемането на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и Наредба № 44 по прилагането му, с които се въвеждат изискванията на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа.

Сред основните цели на посочената нормативна уредба е да се подобри нивото на защита на инвеститорите във финансови инструменти. Това се постига както с предоставянето на необходимата на клиентите информация относно видовете финансови инструменти, прилаганата от управляващото дружество политика за третиране конфликти на интереси и др., така и с предоставянето от страна на клиентите на необходимата на управляващото дружество информация, за да бъде то в състояние да направи оценка доколко услугата е подходяща за клиента.

Предвид това, преди подписването на договор за предоставяните от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД услуги, ви молим да се запознаете с посочената по-долу информация:

Годишни финансови отчети и друга финансова информация