Общи условия за ползване

Този уебсайт е собственост на УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. С получаването на достъп до него и до информацията, съдържаща се в него, Вие приемате, че сте се запознали с условията, посочени по-долу и се съгласявате да го ползвате, при спазването на тези условия.

Авторски права:

Този уебсайт, както и неговото съдържание и дизайн, са обект на авторско право с всички запазени права и с всички следващи от това законни последици. Ползването на уебсайта и на отделни негови страници и/или раздели е допустимо само при съблюдаване разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено единствено при условие, че не са премахнати бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността. Забранено е възпроизвеждането (цялостно или частично), промяната, свързването или използването за каквато и да е публична или търговска цел на този уебсайт, без предварителното писмено съгласие на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.

Отговорност за информацията в сайта:

"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД полага всички необходими усилия информацията, съдържаща се в този уебсайт, да бъде актуална и достоверна, което обаче не изключва възможността да възникнат обективни пропуски и/или неточности. Цялата информация се предоставя по начин, съответстващ на изискванията на действащото законодателство. Информацията, съдържаща се в този уебсайт не следва да се счита като съвет или препоръка или предложение за придобиване или разпореждане с ценни книжа или за сключване на каквато и да е друга сделка. Препоръчваме вземането на инвестиционно решение и/или предприемането на действия, насочени към сключването на сделка, да се извършва след осъществен контакт със съответните специалисти – служители в "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД и след получен конкретен професионален съвет.

УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД си запазва правото да актуализира и променя съдържанието на уебсайта, включително настоящите условия за ползване, без предварително уведомление. Всяка такава промяна влиза в сила от момента на публикуването й в уебсайта.

Ограничения на отговорността:

УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД не носи отговорност за каквито и да са евентуални преки, косвени или последващи вреди, загуби или пропуснати ползи, резултат от ползването на този уебсайт. Ползването на данните и информацията, които се съдържат в уебсайта, се извършва по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване на ограниченията в полза на носителя на авторските права върху уебсайта, неговото съдържание и дизайн. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД не носи отговорност за данните и информацията, съдържаща се в други интернет страници, към които има връзки в настоящия уебсайт, както и за предлаганите от тях продукти и услуги. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД не носи отговорност и за начина на обработка и съхранение на личните данни в тези други интернет страници.

Лични данни:

Предоставянето на лични данни от потребители на този уебсайт е доброволно и не е задължително условие за ползването му. Фактът на тяхното предоставяне представлява изрично съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни на конкретния потребител за обработването им, единствено и само за посочената в съответната секция на уебсайта цел, както и за статистически цели на дружеството. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, в качеството си на администратор на тези данни, поема задължението да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД гарантира, че постъпилите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен за изпълнение на нормативно установено задължение.