ДИ ВИ ЕВРОБОНД
ПО-ДОБЪР ОТ БАНКОВ ДЕПОЗИТ!

Договорен фонд "Ди Ви Евробонд" инвестира в дългови ценни книжа (облигации, ДЦК). Дяловете на ДФ "Ди Ви Евробонд" са подходяща инвестиция за инвеститори, които търсят доходност за своите спестявания, която надвишава тази по банковите депозити, при ниско ниво на риск.

Цени на дялове на Ди Ви Евробонд
Емисионна стойност
25.8302 лв.
Цена на обратно изкупуване
25.7528 лв.
Нетна стойност на активите на един дял
25.7915 лв.
Нетна стойност на активите
341075.01 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 21.10.2019.
Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 23.10.2019, ще бъдат оповестени на 25.10.2019, до 17:30 ч.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове са 0.15% от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.


Цените са определени по НСА за 22.10.2019

Цени на дялове на Ди Ви Евробонд при прехвърляне
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Баланс - Клас А)
25.8560 лв.
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Динамик)
26.0107 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 21.10.2019

Разходите за емитиране на един дял са 0.85% (при прехвърляне от Ди Ви Динамик) и 0.25% (при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А)  от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.

Доходност на Ди Ви Евробонд
Доходност от началото на годината*
3.42%
Доходност от началото на публичното предлагане**
1.58%
Доходност за последните 12 месеца**
3.78%

*   за периода 
* * на годишна база

Основни характеристики на Ди Ви Евробонд

Инвестиционна политика консервативна
Инвестиционни цели постигане на доходност, която изпреварва сравнимите алтернативи за спестявания в евро
Рисков профил нисък
Инвестиционен портфейл държавни ценни книжа (по външния и вътрешния дълг на Република България), общински, ипотечни и корпоративни облигации, паричен пазар
Оценка на активите и на дяловете всеки работен ден
Активно управление на портфейла

Структура на портфейла на Ди Ви Евробонд към 30.09.2019

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Евробонд

Държавни ценни книжа до 80%
Корпоративни облигации до 80%
Ипотечни облигации до 60%
Общински облигации до 50%
Банкови депозити до 50%
Взаимни фондове до 10%

Банка депозитар и инвестиционен посредник

 Банката-депозитар изпълнява следните функции:

  • съхранява на паричните средства, наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа и други финансови инструменти на договорния фонд
  • извършва безкасовите плащания за сметка на договорния фонд
  • разпорежда се с поверените й активи на договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако тези нареждания противоречат на закона или на правилата на договорния фонд, или на договора за депозитарни услуги
  • контролира изчисляването от управляващото дружество на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда.

Банка депозитар на ДФ "Ди Ви Евробонд" е Обединена българска банка АД.

Инвестиционен посредник
Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. "Ди Ви Инвест" ЕАД е инвестиционен посредник на "Ди Ви Евробонд".

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.