Етичен кодекс

При своите взаимоотношения с клиентите компанията спазва Етичния кодекс и Стандартите за професионално поведение на CFA Institute, както и Правила за личните сделки с финансови инструменти и на лицата работещи в и за УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.

Ние:

  • поставяме на първо място интереса на клиeнтите ни
  • стремим се да проявяваме независимост и обективност при даването на инвестиционни препоръки или осъществяването на инвестиционни решения
  • отнасяме се равнопоставено и обективно спрямо всички настоящи и бъдещи клиенти
  • спазваме конфиденциалност относно информацията, получена от настоящи или бъдещи клиенти