Етичен кодекс

Етичният кодекс на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ определя политиката и принципите на управляващото дружество при осъществяване на неговата дейност и по отношение на клиентите на Дружеството, неговите служители, акционери, партньори и трети лица.

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е част от Групата на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe и настоящият Етичен кодекс е съобразен с Етичния кодекс на Групата, както и с Етичния кодекс на членовете на Българската асоциация на управляващите дружества ( https://baud.bg/ ), чийто член е УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Етичен кодекс на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД-в сила от 01.01.2024.pdf