Обща информация

Взаимните фондове (от англ. mutual funds) се появяват за първи път във Великобритания през 60-те години на XIX век. В основата им стои управлението на парите на множество индивидуални инвеститори. Хората влагат спестяванията си във взаимен фонд, който чрез своите професионални мениджъри закупува за тях облигации, акции и др., така че инвестициите да донесат по-висок доход на инвеститорите отколкото те биха постигнали, участвайки сами на борсата.
По света, а и у нас взаимните фондове съществуват в две основни форми – дружествена и договорна. Дружествената форма, наречена инвестиционно дружество от отворен тип, е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, и което действа на принципа на разпределение на риска. Договорната форма, наречена договорен фонд не е юридическо лице, а представлява обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска от управляващо дружество. Характерна черта на взаимните фондове е и това, че дяловете им подлежат на обратно изкупуване на база нетната стойност на активите им при отправено искане от страна на техните притежатели.

Но, макар и различни по форма, съдържанието им е едно и също, затова оттук нататък ще ги наричаме с общото им наименование взаимни фондове. По-важно обаче за инвеститорите е да знаят, че взаимните фондове се различават по инвестиционната си стратегия. Инвеститорите влагат пари във взаимния фонд, като купуват негови акции (за инвестиционните дружества) и/или дялове (за договорните фондове). С така получените пари взаимният фонд закупува различни ценни книжа (облигации, акции) и други финансови инструменти на борсовия и извънборсовия пазар, като доходът от тях под формата на лихви, дивиденти и капиталови печалби формира печалбата на фонда. С част от него взаимните фондове покриват разходите си, които са минимални, а всичко останало е печалба за инвестиралите в съответния фонд.

Видове взаимни фондове

Според инвестиционната стратегия, която следват, взаимните фондове се класифицират в четири основни групи:

 • Консервативни - инвестиращи в дългови ценни книжа (облигации) и инструменти на паричния пазар
 • Нискорискови - инвестиращи в дългови ценни книжа (облигации) и малка част в акции
 • Балансирани - инвестиращи едновременно в акции и облигации
 • Агресивни - инвестиращи предимно в акции

Предимства на взаимните фондове

 • Възможност за по-висока доходност в сравнение с традиционни продукти като банковите депозити
 • Професионално управление на инвестираните средства
 • Ежедневен достъп до вложенията и натрупаната до момента доходност
 • Доходност, освободена от данъци
 • Наблюдение и контрол върху дейността на управляващото дружество от страна на Комисията за финансов надзор

Рискове при инвестирането във взаимни фондове

 • Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат
 • Печалбата не е гарантирана
 • Съществува риск да не се възстанови пълният размер на инвестицията
 • Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция
 • Бъдещите резултати от дейността не са свързани с резултатите от предходни периоди

Управляващо дружество

Управляващите дружества са акционерни дружества, които:

 • управляват дейността на взаимните фондове по инвестиране в ценни книжа и други финансови инструменти на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции / дялове.
 • извършват оценка на портфейлите на взаимните фондове и определят нетната стойност на активите им, както и изчисляват емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите / дяловете на фонда.
 • водят счетоводството, поддържат и съхраняват отчетността на взаимните фондове, както и изпълняват всички задължения, които възникват за взаимните фондове в тази връзка.

Управляващо дружество на Ди Ви Взаимни фондове е Ди Ви Асет Мениджмънт

Към 30.04.2024 г. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД управлява и консултира управлението на финансови активи на стойност над 6,219 млрд. лева.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.