Оповестявания на информация във връзка с устойчивостта

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УД "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЧЕ НЕ ОТЧИТА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА СВОИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ И НА СВОИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ

Към настоящия момент Управляващо дружество „Ди Ви Асет Менджмънт“ ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост, както при управление на организираните от Дружеството Договорни фондове и портфейлите на клиенти, с които има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти, така и в процеса по предоставяне на инвестиционни съвети (консултации).

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия са:

  • спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство на национално и наднационално ниво – при предоставяне на услуги УД следва да действа в най-добър интерес при съобразяване на рисковия профил и инвестиционната политика както на клиентите си по доверително управление и по отношение на организираните и управлявани КИС, така и при предоставянето на инвестиционни съвети (консултации);
  • Дружеството ангажира всички свои налични ресурси за постигане на целите на своите клиенти, които към настоящия момент не включват изисквания за устойчиви инвестиции;
  • отсъствието на надеждни и общодостъпни способи за оповестяване на информация от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за потенциалните неблагоприятни въздействия.
  • съображенията относно това дали достатъчен обем информация/данни могат да бъдат предоставяни регулярно от всички публични компании в сравним дигитален формат;
  • липсата на гаранции/контрол във връзка с публикуване на заблуждаваща информация, опасността от допускане на т.нар. „greenwashing“ или друг вид дезинформация и т.н.
  • мащабът на дейността на Дружеството и управляваните от него портфейли – размер, естество и обхват на дейностите, както и вида на предоставяните финансови услуги, съотнесен към потенциалните разходи за техническо и софтуерно обезпечаване, човешки ресурси и др., които биха гарантирали навременно и коректно оповестяване на потенциалните неблагоприятни въздействия;
  • необходимото време за внедряване на софтуерно решение, наемане на допълнителен персонал и осигуряване на достъп до финансови ресурси;
  • продължаващата процедура по разработване на единна европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация относно рисковете за устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Въпреки че на този етап не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост, Управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД  извършва текущ преглед на нормативната база и клиентските предпочитания, като при отпадане на причините за неотчитане и след вземане предвид на бъдещите ползи и разходи, свързани с евентуално отчитане на неблагоприятните въздействия, ще се стреми да започне да отчита тези въздействия при спазване на принципа за действие в най-добър интерес на своите клиенти.