Управление и консултации

Управляваме портфейлите на нашите клиенти, като обхващаме цялостния процес от определяне на инвестиционната политика, сключването на сделки за реализирането й, потвърждението на сделките до съответните контрагенти и изготвянето и предоставянето на клиента на отчет за структурата на портфейла и постигнатата доходност.

Предоставяме инвестиционни консултации, като определяме инвестиционната политика на клиента и предлагаме конкретни инвестиционни решения.

Вземаме решение за инвестиция на база фундаментален и технически анализ. Стремим се да идентифицираме инвестиционни възможности с потенциал за растеж, които да генерират дългосрочни инвестиционни резултати. Това се постига чрез добро познаване на пазара и характеристиките на отделните инструменти, както и чрез добре организирана вътрешна комуникация и работа в екип.

Знаем, че спокойствието и сигурността са важни за всеки инвеститор. Служителите на УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД спазват стриктно правила за конфиденциалност на информацията и се придържат към Етичния кодекс на CFA Institute.