Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.7057 лв.
22.7057 лв.1
22.4786 лв.2
21.7975 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.3901 лв.
25.3141 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.8516 лв.
8.7116 лв.
Клас Б
8.7466 лв.
8.7466 лв.1
8.6591 лв.2
8.3967 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.9076 лв.
7.6750 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 21.05.2019 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 23.05.2019 г., ще бъдат оповестени на 28.05.2019 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Актуално!

Уведомление до инвеститорите за преобразуване на ДФ "Ди Ви Съкровище"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 08.04.2019 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“, чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“ - и двата фонда организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД. Планираното преобразуване има за цел да осигури управление на активите на инвеститорите в участващите в преобразуването договорни фондове по един икономически ефективен начин, както и да облекчи тяхното администриране. Също така, с планираното преобразуване се преодолява и съществуващото несъответствие на размера на нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Съкровище” спрямо нормативно изискуемия праг от 500 000 (петстотин хиляди) лева. Освен описаната икономическа обосновка, предложеното преобразуване дава възможност и за запазване на уникалния спестовен продукт „Съкровище” - инвестиции на името на деца, които могат да бъдат използвани за подпомагане финансирането на образованието и/или придобиването на материален актив (дом, личен автомобил, др.) на децата след навършване на пълнолетие. Процедурата по преобразуването ще стартира след издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ (Преобразуващия се фонд) в ДФ „Ди Ви Баланс“ (Приемащия фонд) и ще протече по реда и начина, предвидени в Глава четиринадесета, раздели І-ІV от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Глава четвърта, раздели І и ІV от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. След издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“ притежателите на дялове на участващите в преобразуването договорни фондове ще бъдат своевременно уведомени за това, както и за всички последващи етапи на преобразуването, чрез интернет страницата на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД – www.dvam.bg .

Светъл Великден!
Уведомление до инвеститорите за преобразуване на ДФ "Ди Ви Съкровище"
Весела Коледа и Благословена 2019 година!