Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.8302 лв.
25.7528 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.1917 лв.
9.0464 лв.
Клас Б
9.0827 лв.
9.0827 лв.1
8.9919 лв.2
8.7194 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.2088 лв.
7.9673 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 21.10.2019 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 23.10.2019 г., ще бъдат оповестени на 25.10.2019 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Актуално!

ДФ „Ди Ви Съкровище“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“. ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 30.08.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с преобразуването на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на 28.08.2019 г. настъпи ефективната дата на преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“. Всички активи и пасиви на ДФ „Ди Ви Съкровище“ са прехвърлени на ДФ „Ди Ви Баланс“, а притежателите на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“ са придобили дялове в Клас Б („Съкровище“) на ДФ „Ди Ви Баланс“. В резултат на вливането ДФ „Ди Ви Съкровище“ прекрати съществуването си.

От 30.08.2019 г. УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, приети на 30.08.2019 г., ще бъдат изпълнени по цена, обявена на 03.09.2019 г. на база нетна стойност на активите за дата 02.09.2019 г.

 

 

 

УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

ДФ „Ди Ви Съкровище“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“. ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 30.08.2019 г.
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“