ДИ ВИ ДИНАМИК
ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Договорен фонд "Ди Ви Динамик" има за цел да осигури значително нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби, за което следва агресивна инвестиционна политика. Фондът е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез реализиране на капиталови печалби и са готови да поемат умерено до високо ниво на риск.

Цени на дялове на Ди Ви Динамик
Емисионна стойност
10.1797 лв.
Цена на обратно изкупуване
9.8803 лв.
Нетна стойност на активите на един дял
9.9801 лв.
Нетна стойност на активите
884260.22 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 12.06.2024.
Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 14.06.2024, ще бъдат оповестени на 18.06.2024, до 17:30 ч.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял възлизат съответно на 2% и 1% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

Цените са определени по НСА за 13.06.2024

Доходност на Ди Ви Динамик
Доходност от началото на годината*
4.47%
Доходност от началото на публичното предлагане**
-0.02%
Доходност за последните 12 месеца**
6.10%

*   за периода 
* * на годишна база

Цени на дялове на Ди Ви Динамик при прехвърляне
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Баланс - Клас А)
10.1647 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 12.06.2024

Разходите за емитиране на дял са 1.85% (при прехвърляне от "Ди Ви Баланс" – Клас А) от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.

Основни характеристики на Ди Ви Динамик

Инвестиционна политика агресивна инвестиционна политика, имаща за цел да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби
Инвестиционни цели постигане на оптимално съотношение между риск и доходност
Рисков профил умерен до висок
Инвестиционен портфейл предимно акции
Оценка на активите и на дяловете всеки работен ден
Активно управление на портфейла

Структура на портфейла на Ди Ви Динамик към 31.05.2024

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Динамик

Държавни ценни книжа до 40%
Корпоративни облигации до 40%
Покрити облигации до 40%
Общински облигации до 40%
Акции до 90%
Банкови депозити до 50%
Взаимни фондове до 80%
Други предприятия за колективно инвестиране до 30%

Банка депозитар и инвестиционен посредник

Банката-депозитар изпълнява следните функции:

  • съхранява паричните средства, наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа и другите финансови инструменти на договорния фонд
  • извършва безкасовите плащания за сметка на договорния фонд
  • разпорежда се с поверените й активи на договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако тези нареждания противоречат на закона, на правилата на договорния фонд или на договора за депозитарни услуги
  • контролира изчисляването от управляващото дружество на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда.

Банка депозитар на договорен фонд Ди Ви Динамик е Обединена българска банка АД.

Инвестиционен посредник
Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. Ди Ви Инвест ЕАД е инвестиционен посредник на Ди Ви Динамик

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.