ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Договорен фонд "Ди Ви Баланс" има за цел да осигури нарастване на стойността на инвестициите в реално изражение при умерено ниво на риск, за което следва балансирана инвестиционна политика. Фондът е предназначен за инвеститори, които търсят растеж на направените инвестиции чрез комбиниране на стабилен доход, осигурен от инвестициите в книжа с фиксирана доходност, и реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества.

ДФ "Ди Ви Баланс" издава два класа дялове: дялове от Клас А (Хармония) и дялове от Клас Б (Съкровище). Инвестицията в дялове от Клас А (Хармония) е подходяща за инвеститори физически и юридически лица, вкл. институционални инвеститори. Инвестицията в дялове от Клас Б (Съкровище) е предназначена за деца на възраст до 18 г., като по желание на инвеститора, инвестицията може да бъде продължена и след навършване на 18 г.

Всички дялове дават еднакви права на инвеститорите, с изключение на разликите в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване съгласно Раздел ІІІ от Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“, публикувани на тази интернет страница.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс
Клас А (Хармония) Клас Б (Съкровище)
Емисионна стойност
9.8034 лв.
9.7887 лв.
Цена на обратно изкупуване
9.7740 лв.
9.7887 лв.1
9.6908 лв.2
9.3972 лв.3
Нетна стойност на активите на един дял
9.7887 лв.
Нетна стойност на активите
965145.79 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 16.05.2024.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял на "Ди Ви Баланс"-Клас А възлизат съответно на 0.15% и 0.15% от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочената цена.

Няма разходи за емитиране на дялове на "Ди Ви Баланс" - клас Б. Разходите за обратно изкупуване на един дял на "Ди Ви Баланс"-Клас Б са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Цените са определени по НСА за 17.05.2024

Доходност на Ди Ви Баланс
Доходност от началото на годината*
1.61%
Доходност от началото на публичното предлагане**
-0.12%
Доходност за последните 12 месеца**
3.82%

*   за периода 
* * на годишна база

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас А при прехвърляне
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Динамик)
9.8719 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 16.05.2024

Разходите за емитиране на дял от Клас А (Хармония) са 0.85% (при прехвърляне от "Ди Ви Динамик") от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.

Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на "Ди Ви Баланс" от Клас Б (Съкровище).

Не се предвижда прехвърляне на дялове от "Ди Ви Баланс" - Клас Б в дялове на "Ди Ви Баланс" - Клас А, и обратно.

Основни характеристики на Ди Ви Баланс

Инвестиционна политика балансирана
Инвестиционни цели нарастване стойността на инвестицията в реално изражение при умерено ниво на риск
Рисков профил умерен
Инвестиционен портфейл дългови ценни книжа и акции
Оценка на активите и на дяловете всеки работен ден
Активно управление на портфейла

Структура на портфейла на Ди Ви Баланс към 30.04.2024

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Баланс

Държавни ценни книжа до 70%
Корпоративни облигации до 60%
Покрити облигации до 50%
Общински облигации до 50%
Акции до 50%
Банкови депозити до 50%
Взаимни фондове до 80%
Други предприятия за колективно  инвестиране до 30%

Банка депозитар и инвестиционен посредник

Банката-депозитар изпълнява следните функции:

  • съхранява паричните средства, наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа и другите финансови инструменти на договорния фонд
  • извършва безкасовите плащания за сметка на договорния фонд
  • разпорежда се с поверените й активи на договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако тези нареждания противоречат на закона, на правилата на договорния фонд или на договора за депозитарни услуги
  • контролира изчисляването от управляващото дружество на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда.

Банка депозитар на договорен фонд Ди Ви Баланс е  Обединена българска банка АД.

Инвестиционен посредник
Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. Ди Ви Инвест ЕАД е инвестиционен посредник на Ди Ви Баланс

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.