Новини

Благодатна и щедра 2017 година! Креативни решения, изобилие от възможности и нови хоризонти!
19.12.2016
В световен мащаб, нетните продажби на регулираните взаимни фондове от отворен тип достигат 129 млрд. евро* през третото тримесечие на 2016 г., като за сравнение те са били 71 млрд. евро към края на месец юни т.г.
13.12.2016
През 2016 г. реализирахме още две нови благотворителни кампании, благодарение на задружните ни усилия! Успяхме да съберем малко над 2 000 лева лични и фирмени средства, които дарихме за закупуването на климатик за дечицата от Дневен център на АРДЕ в град София.
30.11.2016
Активите на регулираните взаимни фондове от отворен тип нарастнаха с 4% през второто тримесечие на 2016 г., достигайки 38.11 трилиона евро*. Нетният паричен поток на всички взаимни фондове също нарастна до 206 млрд. евро през второто тримесечие на т.г. като за сравнение той е бил 154 млрд. евро към края на месец март т.г.
27.09.2016
През първото тримесечие на 2016 година активите на регулираните взаимни фондове от отворен тип намаляват с 2,5%, достигайки 36.67 трилиона евро*. Нетният паричен поток на всички взаимни фондове възлиза на 154 млрд. евро (към края на месец март т.г.), като за сравнение той е бил 583 млрд.евро през четвъртото тримесечие на 2015г.
29.06.2016
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомяваме, че с решение от 26.04.2016 г. Комисията за финансов надзор е одобрила промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Хармония“, приети с решение на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД от 14.12.2015 г. УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД
27.04.2016
Във връзка с преобразуването на ДФ „Ди Ви Комфорт“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Хармония“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на ефективната дата на преобразуването 07.04.2016 г. всички активи и пасиви на ДФ „Ди Ви Комфорт“ са прехвърлени на ДФ „Ди Ви Хармония“, а притежателите на дялове на ДФ „Ди Ви Комфорт“ са придобили дялове в ДФ „Ди Ви Хармония“. В резултат на вливането ДФ „Ди Ви Комфорт“ прекратява съществуването си.
07.04.2016
Съветът на директорите на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че във връзка с вливането на ДФ „Ди Ви Комфорт“ в ДФ „Ди Ви Хармония“ временно спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония” за периода от 25.03.2016 г. до 07.04.2016 г., включително, и окончателно спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Комфорт”, считано от 25.03.2016 г.
01.03.2016
УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД уведомява инвеститорите, че с Решение № 110 - ДФ от 22.02.2016 г. на Комисията за финансов надзор бе издадено разрешение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Комфорт“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Хармония“.
23.02.2016
С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за преобразуване на ДФ Ди Ви Комфорт чрез вливането му в ДФ Ди Ви Хармония.
14.12.2015
Служителите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД случиха още едно добро дело, а именно подкрепиха благотворителната кампанията на Столична Община в полза на деца, болни от церебрална парализа.
08.12.2015
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 24.07.2015 г. Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“ е с нова банка-депозитар - „Обединена българска банка“ АД
22.07.2015
С решения от 17.06.2015 г. Комисията за финансов надзор е одобрила промени в Правилата на договорните фондове, организирани и управлявани от УД “Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, във връзка с промяна на техните наименования.
21.06.2015
С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание от 05.06.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за промяна на наименованията на организираните и управлявани от него договорни фондове...
04.06.2015
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 15.05.2015 г. Управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 130994276, е с променено наименование (фирма) на дружеството, а именно „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.
17.05.2015
С настоящото Ви уведомяваме, че съгласно решение от 20.04.2015 г. на Съвета на директорите на УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД, занапред, считано от 01.05.2015 г. няма да се начислява възнаграждение на управляващото дружество за управление на дейността на ДФ „Ди Ви Комфорт” и ДФ „Ди Ви Хармония“.
20.04.2015
Затова, тази година решихме да помогнем на децата от детска градина „Детелина” в град Мизия, които все още не посещават детската си градина...
15.12.2014
Уведомяваме Ви, че считано от 24.11.2014 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ “Ти Би Ай Евробонд”. Евробонд”.
20.11.2014
Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ “Ди Ви Евробонд”, взе решение номиналната стойност на един дял на Фонда да се намали от 200 лв. на 20 лв....
03.11.2014
СД на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД взе решение УД да поеме разходите на ДФ “Ди Ви Евробонд” за банката депозитар и регистрирания одитор, както и за членски и надзорни такси, считано от 01.08.2014 г.
31.07.2014
Управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД уведомява всички инвеститори, че на свое заседание от 15.01.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за прекратяване регистрацията на емисиите дялове, издадени от ДФ „Ди Ви Динамик”, ДФ „Ди Ви Комфорт”, ДФ „Ди Ви Хармония” и ДФ „Ди Ви Съкровище”, регистрирани на Основен пазар BSE, „Сегмент за колективни инвестиционни схеми”, считано от 01.02.2014 г.
15.01.2014
За поредна година екипът на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД и „Ти Би Ай Инвест” ЕАД събра лични средства, за да помогне на 27 деца от Дома за деца, лишени от родителски грижи в кв. Драгалевци – гр. София...
17.12.2013
Уведомяваме ви, че, тъй като към обявената дата за възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на КИС „Ди Ви Евробонд” – 18.11.2013 г., процедурата по преобразуването на инвестиционното дружество в договорен фонд няма да е приключила, срокът на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на КИС “Ди Ви Евробонд” се удължава до 06.01.2014 г., включително.
14.11.2013
Съветът на директорите на ИД “Ди Ви Евробонд” АД и Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД оповестяват, че, считано от 12.09.2013 г. до 18.11.2013 г., включително, спират емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Ди Ви Евробонд” АД
10.09.2013
Във връзка с подадено от ИД Ди Ви Евробонд АД - София заявление за прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати до търговия на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД определя 11.09.2013 г. като последна дата за сключване на сделки с емисията акции, издадена от ИД Ди Ви Евробонд АД- София...
09.09.2013
Тази година празникът на децата Първи юни донесе нови запознанства за много дечица, чиито родители работят или са работили в „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД
03.06.2013
Факт, който красноречиво говори за удовлетвореността на клиентите. Компанията се ползва с дългогодишното доверие на най-големите институционални инвеститори в България ...
03.04.2013
1 2 3 4 5of 5