Новини

Затова, тази година решихме да помогнем на децата от детска градина „Детелина” в град Мизия, които все още не посещават детската си градина...
15.12.2014
Уведомяваме Ви, че считано от 24.11.2014 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ “Ти Би Ай Евробонд”. Евробонд”.
20.11.2014
Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ “Ди Ви Евробонд”, взе решение номиналната стойност на един дял на Фонда да се намали от 200 лв. на 20 лв....
03.11.2014
СД на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД взе решение УД да поеме разходите на ДФ “Ди Ви Евробонд” за банката депозитар и регистрирания одитор, както и за членски и надзорни такси, считано от 01.08.2014 г.
31.07.2014
Управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД уведомява всички инвеститори, че на свое заседание от 15.01.2014 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за прекратяване регистрацията на емисиите дялове, издадени от ДФ „Ди Ви Динамик”, ДФ „Ди Ви Комфорт”, ДФ „Ди Ви Хармония” и ДФ „Ди Ви Съкровище”, регистрирани на Основен пазар BSE, „Сегмент за колективни инвестиционни схеми”, считано от 01.02.2014 г.
15.01.2014
За поредна година екипът на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД и „Ти Би Ай Инвест” ЕАД събра лични средства, за да помогне на 27 деца от Дома за деца, лишени от родителски грижи в кв. Драгалевци – гр. София...
17.12.2013
Уведомяваме ви, че, тъй като към обявената дата за възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на КИС „Ди Ви Евробонд” – 18.11.2013 г., процедурата по преобразуването на инвестиционното дружество в договорен фонд няма да е приключила, срокът на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на КИС “Ди Ви Евробонд” се удължава до 06.01.2014 г., включително.
14.11.2013
Съветът на директорите на ИД “Ди Ви Евробонд” АД и Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД оповестяват, че, считано от 12.09.2013 г. до 18.11.2013 г., включително, спират емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Ди Ви Евробонд” АД
10.09.2013
Във връзка с подадено от ИД Ди Ви Евробонд АД - София заявление за прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати до търговия на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД определя 11.09.2013 г. като последна дата за сключване на сделки с емисията акции, издадена от ИД Ди Ви Евробонд АД- София...
09.09.2013
Тази година празникът на децата Първи юни донесе нови запознанства за много дечица, чиито родители работят или са работили в „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД
03.06.2013
Факт, който красноречиво говори за удовлетвореността на клиентите. Компанията се ползва с дългогодишното доверие на най-големите институционални инвеститори в България ...
03.04.2013
На 01.11.2012 година Ти Би Ай Асет Мениджмънт празнува 10 години от създаването си.
31.10.2012
УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” уведомява инвеститорите, че във връзка с удълженото работно време на Българска фондова борса – София и с цел отчитане пълния работен цикъл на чуждестранните пазари на финансови инструменти, са приети промени в графика за определянето и оповестяването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове/акции...
04.07.2012
С настоящото Ви уведомяваме, че на 29.02.2012 г. между ИД Ди Ви Евробонд АД и УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД се сключи Допълнително споразумение към Договора за управление на дейността на инвестиционно дружество от отворен тип...
29.02.2012
На 25.02.2012 г. по партидата на Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД в търговския регистър са вписани промени...
24.01.2012
Днес, 01 август 2011 г., бе извършена сделката, с която акциите на Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД и Ти Би Ай Инвест ЕАД се прехвърлиха от досегашният собственик „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД към новия едноличен пряк собственик "TBIH Financial Services Group N.V. – Холандия...
31.07.2011
На 8 февруари 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши „Виена Иншурънс Груп АГ”, Австрия, да придобие непряко „Ти Би Ай Инвест” ЕАД и „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД от „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД, което се притежава непряко от Кардан Н.В. ...
16.02.2011
Уведомяваме ви, че на свое заседание от 30.12.2010 г. Съветът на директорите на УД "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД, след като анализира настъпилите през последната година събития, свързани с емитента "Ален Мак" АД и издадените и неизплатени от него емисии облигации, взе решение стойността на вземанията, отразени във финансовите отчети на ИД "Ди Ви Евробонд" АД, ДФ "Ди Ви Комфорт" и ДФ "Ди Ви Хармония" във връзка с притежаваните от тях облигации, издадени от "Ален Мак" АД, да бъдат преоценени...
03.01.2011
На 06 и 07 ноември 2010 г. с тема "Договорни фондове" стартира УЧИЛИЩЕ ПО ИНВЕСТИЦИИ...
01.11.2010
Уведомяваме ви , че считано от 23-ти август 2010г. централният офис на УД " Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД (находящ се към момента в град София, ул. Света София 7, ет.6) се премества на нов адрес: гр . София -1113 , жк Изток , ул. " Тинтява "№ 13 Б, вх. А, ет.1.
15.08.2010
В Пловдив на 23.06.2010г. ръководство на Ти Би Ай Асет Мениджмънт организира среща - коктейл със своите инвеститори. Целта беше да се намерят още начини и възможности за заздравяване на връзката между компанията и клиентите и.
23.06.2010
Поради интересът към промоцията „0% входна такса” при инвестиция във взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт – Ди Ви Евробонд, Ди Ви Комфорт, Ди Ви Хармония и Ди Ви Динамик, кампанията се удължава до 30 септември 2010г.
15.06.2010
Днес (19 май 2010г.) в София се проведе форумът „Шумът на парите”, който се организира от финансовият уеб портал PROFIT.bg .
19.05.2010
Нетни инвестиции в размер на 32 милиарда евро са постъпили в Европейските взаимни фондове през януари т.г. ...
15.03.2010
1 2 3 4of 4