Архив

Информация по чл. 105б от ЗДКИСДПКИ към 31.12.2022 г.pdf

Политика на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД за извършване на оценка за уместност - в сила до 28.01.2024.pdf

Информация за Политиката за определяне на възнагражденията на УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД - в сила до 02.04.2020.pdf

Информация относно Политиката за определяне на възнагражденията на УД "Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.pdf

Политика за определяне на възнагражденията в УД Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД-в сила до 11.05.2020.pdf

Политика за определяне на възнагражденията в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД-в сила до 28.09.2020.pdf

Общи условия на УД Ди Ви Асет Мениджмънт_22.12.2016.pdf

Общи условия на УД Ди Ви Асет Мениджмънт–24_01_2017.pdf

Категории клиенти.pdf

ПРАВИЛА на УД Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД за личните сделки с финансови инструменти.pdf

ПОЛИТИКА на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за осъществяване на дейност в най-добър интерес на клиентите и инвеститорите.pdf

Политика за жалбите 22_12_2016.pdf

Резюме на Правила за третиране на конфликти на интереси в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.pdf

Информация, предоставяна от клиентите.pdf

Информация за изпълнение на политиката за ангажираност.pdf

Политика за ангажираност на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД_в сила до 29.08.2022.pdf

Политика на УД Ди Ви Асет Мениджмънт за упражняване правото на глас, произтичащо от финансовите инструменти в управляваните от УД порт_в сила до 29.08.2022.pdf

Политика за администриране и разглеждане на жалби, постъпили в УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.pdf

Политика за извършване на оценка за уместност .pdf

Правила за категоризация на клиентите на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.pdf

Политика на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за осъществяване на дейност в най-добър интерес на колективните инвестиционни схеми и клие.pdf

Политика на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД относно третиране на конфликти на интереси.pdf

Информация за изпълнение на политиката за ангажираност за 2021.pdf

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи _till_05.09.2023.pdf

Информация, предоставяна от клиентите.pdf

Общи условия, приложими към договорите за управление и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) в сила до 19.02.2023 г.pdf

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения_в сила до17.12.2023.pdf

Общо описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях.pdf

Етичен кодекс на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД-в сила до 31.12.2023.pdf

Информация за изпълнение на политиката за ангажираност за 2022.pdf