Мениджмънт

Управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, което се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав:

Красимир Петков
Иван Балтов
Иво Захариев
Маруся Русева
Елеонора Стоева

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори – Красимир Петков и Иван Балтов заедно.Красимир Петков

Изпълнителен директор
k_petkov@dvam.bg

Завършва висшето си образование със степен Магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС. През професионалната си кариера трупа опит в областта на счетоводството, финансовия анализ и управлението на риска като заема управленски позиции в няколко предприятия. През 2006 г. се присъединява към екипа на ПОК Доверие АД като финансов анализатор, а от 2008 г. насам е експерт по управление на риска на инвестиционните портфейли на пенсионните фондове. От юли 2011 г. е и Изпълнителен директор на ИП Ди Ви Инвест ЕАД. Сертифициран Финансов риск мениджър (FRM) от GARP, Сертифициран финансов аналитик (CFA Charterholder).и Инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор (КФН).Иван Балтов

Изпълнителен директор
i_baltov@dvam.bg

Главен финансов анализатор в ПОК Доверие АД от 2005 година. Основните му компетенции и отговорности са управление в екип на инвестиционни портфейли на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, изготвяне и анализ на инвестиционни предложения и др. От юли 2011 г. е член на Съвета на директорите на ИП Ди Ви Инвест ЕАД. Преди това е работил като главен експерт в Комисията за финансов надзор (КФН), като зам. гл. счетоводител и в отдел инвестиции в пенсионно осигурителна компания, застрахователна компания и др.
Възпитаник е на УНСС. Има допълнителни квалификации по Финансов анализ , Управление на портфейли и др.Владее немски и английски език.Иво Захариев
Член на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД
i_zahariev@dvam.bg

Иво Захариев е бакалавър - специалност „Международни финанси и търговия“ към The University of Portsmouth, United Kingdom, след което завършва магистратура със специалност „Финанси“. Има професионален опит като протфолио мениджър, инвестиционен консултант и ръководител на отдел „Инвестиции“ във водещи пенсионно-осигурителни компании у нас. Понастоящем  е Главен финансов директор на ПОК „Доверие“.  Владее свободно английски език. Маруся Русева

Ръководител отдел „Правен”
m_ruseva@dvam.bg

Работила е като юрист в Държавната комисия по ценните книжа, където е заемала последователно длъжностите главен експерт, началник сектор и началник на отдел „Лицензиране и контрол на инвестиционни и управляващи дружества”. Има специализация по регулация на ценните книжа в Правния факултет на Университета Джорджтаун, гр. Вашингтон, САЩ и в Комисията по ценните книжа на САЩ.
Притежава магистърска степен по европейска интеграция. От създаването на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) до април 2007 г. е неин секретар и правен съветник.Елеонора Стоева
Ръководител отдел „Финанси и счетоводство”
e_stoeva@dvam.bg

Към екипа на Ди Ви Асет Мениджмънт Елеонора Стоева се присъединява през 2005 г. като главен счетоводител , а от октомври 2007 г. е главен счетоводител и на инвестиционен посредник Ди Ви Инвест.
Елеонора Стоева има богат опит в областта на финансите - занимавала се с фирмено счетоводство и данъчни консултации, била е главен счетоводител на водещи търговски дружества. Завършила е УНСС , специалност " Агробизнес Финанси." Владее английски език.

Диляна Чакърова, CFA
Ръководител отдел „Управление на портфейли“
d_chakurova@dvam.bg

Диляна Чакърова притежава Магистърска степен по „Финанси“ от УНСС – София, а от 2011г. тя е Сертифициран финансов аналитик (CFA). Професионалното й развитие в „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД включва опит като финансов анализатор, инвестиционен консултант, а понастоящем Диляна е Ръководител отдел „Управление на портфейли“. Владее английски език.

 
Младенка Янкова - Иванова
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ 
m_ivanova@dvam.bg

Работи в областта на капиталовите пазари от началото на 2005 г. като е заемала различни позиции в инвестицинни посредници, банки и управляващи дружества. Лицензиран брокер е на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Завършила е Лесотехнически университет, специалност „Стопанско управление“, магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. 

 

 
Кристина Митрова
Ръководител отдел „Маркетинг и Връзки с обществеността”
k_gesheva@dvam.bg 

Преди постъпването си в Ди Ви Асет Мениджмънт, в началото на 2005 г., е работила в областта на маркетинга и рекламата. Има специализация по Връзки с обществеността, маркетинг и медии към London School of PR.
Завършила е СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Стопанско управление (Business Administration). Владее английски и френски език.