Мениджмънт

Управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, което се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав:

Красимир Петков
Иван Балтов
Елеонора Стоева

Иво Захариев
Маруся Русева - Калаги

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори – Красимир Петков и Иван Балтов заедно.Красимир Петков, FRM, CFA

Изпълнителен директор
k_petkov@dvam.bg

Завършва висшето си образование със степен Магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС. През професионалната си кариера трупа опит в областта на счетоводството, финансовия анализ и управлението на риска като заема управленски позиции в няколко предприятия. През 2006 г. се присъединява към екипа на ПОК Доверие АД като финансов анализатор, а от 2008 г. насам е експерт по управление на риска на инвестиционните портфейли на пенсионните фондове. От юли 2011 г. е и Изпълнителен директор на ИП Ди Ви Инвест ЕАД. Сертифициран Финансов риск мениджър (FRM) от GARP, Сертифициран финансов аналитик (CFA Charterholder) и Инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор (КФН).Иван Балтов

Изпълнителен директор
i_baltov@dvam.bg

Главен финансов анализатор в ПОК Доверие АД от 2005 година. Основните му компетенции и отговорности са управление в екип на инвестиционни портфейли на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, изготвяне и анализ на инвестиционни предложения и др. От юли 2011 г. е член на Съвета на директорите на ИП Ди Ви Инвест ЕАД. Преди това е работил като главен експерт в Комисията за финансов надзор (КФН), като зам. гл. счетоводител и в отдел инвестиции в пенсионно осигурителна компания, застрахователна компания и др.
Възпитаник е на УНСС. Има допълнителни квалификации по Финансов анализ , Управление на портфейли и др.Владее немски и английски език.Иво Захариев
Член на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД
i_zahariev@dvam.bg

Иво Захариев е бакалавър - специалност „Международни финанси и търговия“ към The University of Portsmouth, United Kingdom, след което завършва магистратура със специалност „Финанси“. Има професионален опит като протфолио мениджър, инвестиционен консултант и ръководител на отдел „Инвестиции“ във водещи пенсионно-осигурителни компании у нас. Понастоящем  е Главен финансов директор на ПОК „Доверие“.  Владее свободно английски език. 

 

Вера Сакарева
Ръководител отдел „Правен”
v_jeliazkova@dvam.bg 

Вера Сакарева е магистър по „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в сферата на капиталовите пазари от 2005 г., като от тогава е част от правния екип на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД.
Участва в дейността на Правния комитет към Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и в неговите работни групи по подготовка на предложения за промени в българското законодателството в областта на капиталовите пазари.
Има предишен опит в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и в Българска национална телевизия.Елеонора Стоева
Ръководител отдел „Финанси и счетоводство”
e_stoeva@dvam.bg

Към екипа на Ди Ви Асет Мениджмънт Елеонора Стоева се присъединява през 2005 г. като главен счетоводител , а от октомври 2007 г. е главен счетоводител и на инвестиционен посредник Ди Ви Инвест.
Елеонора Стоева има богат опит в областта на финансите - занимавала се с фирмено счетоводство и данъчни консултации, била е главен счетоводител на водещи търговски дружества. Завършила е УНСС , специалност " Агробизнес Финанси." Владее английски език.


Боян Миленков, FRM
Ръководител отдел "Управление на портфейли"
b_milenkov@dvam.bg 

Боян Миленков е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа към Комисията за финансов надзор, също така и Финансов рикс мениджър (FRM Charter Holder) . Има опит като валутен дилър, брокер на ценни книжа,  както и в управлението на портфейли от ценни книжа в различни банкови и небанкови финансови институции у нас. През последните 10 години надгражда своя експертен опит в управлението на риска в две от водещите пенсионни компании в България.
Към екипа на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД се присъединява през октомври 2018г.

 

 
Младенка Янкова - Иванова
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ 
m_ivanova@dvam.bg

Работи в областта на капиталовите пазари от началото на 2005 г. като е заемала различни позиции в инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества. Лицензиран брокер е на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. Завършила е Лесотехнически университет, специалност „Стопанско управление“, магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. 

 

 
Кристина Митрова
Ръководител отдел „Маркетинг и Връзки с обществеността”
k_gesheva@dvam.bg 

Преди постъпването си в Ди Ви Асет Мениджмънт, в началото на 2005 г., Кристина Митрова е работила в областта на маркетинга и рекламата. Има специализация по Връзки с обществеността, маркетинг и медии към London School of PR.
Завършила е СУ “Св. Климент Охридски”, специалност "Стопанско управление" (Business Administration).
Владее английски и френски език.