Issue price Redemption price
BGN 25.0577
BGN 24.9827
Issue price Redemption price
Class A
BGN 8.1890
BGN 8.0595
Class B
BGN 8.0919
BGN 8.09191
BGN 8.01102
BGN 7.76823
Issue price Redemption price
BGN 7.2888
BGN 7.0744

DV Eurobond and DV Balance units’ prices are valid for orders placed on 17.03.2020

DV Dynamic units’ prices are valid for orders placed on 31.03.2020. The prices for the orders made on 02.04.2020 will be announced on 06.04.2020 until 05:30 p.m. the latest.

There are no issue costs for the units of DV Balance – Class B (Treasure) and the redemption costs per one unit depend on the period of the investment and are:
¹ 0% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period over 5 years;
² 1% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period of 5 years;
³ 4% provided that the child is below 18-years old.

As of 18.03.2020 until 09.04.2020 including the issue and the redemption of DV Balance units is temporarily closed. Orders accepted on 17.03.2020 will be executed at a price announced on  19.03.2020, which is calculated on a net asset value of DV Balance for the date  18.03.2020. As of 18.03.2020 the issue and the redemption of DV Eurobond units is finally suspended.

Actual!

Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“

Уважаеми инвеститори в ДФ „Ди Ви Евробонд“ и ДФ „Ди Ви Баланс“,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с процедурата по преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД временно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ за периода от 18.03.2020 г. до 09.04.2020 г., включително, и окончателно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“, считано от 18.03.2020 г.

Поръчките приети на 17.03.2020 г., ще се изпълняват по цена, оповестена на 19.03.2020 г., изчислена на база нетна стойност на активите за дата 18.03.2020 г.