Issue price Redemption price
BGN 23.4723
BGN 23.47231
BGN 23.23762
BGN 22.53343
Issue price Redemption price
BGN 25.7572
BGN 25.6800
Issue price Redemption price
Class A
BGN 9.2406
BGN 9.0945
Class B
BGN 9.1310
BGN 9.13101
BGN 9.03972
BGN 8.76583
Issue price Redemption price
BGN 8.2972
BGN 8.0532

Prices are valid for orders placed on 17.07.2019. The prices for the orders made on 19.07.2019 will be announced until 05:30 p.m. the latest on 23.07.2019.

There are no issue costs for the units of DV Treasure and for the units of DV Balance – Class B and the redemption costs per one unit depend on the period of the investment and are:
¹ 0% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period over 5 years;
² 1% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period of 5 years;
³ 4% provided that the child is below 18-years old.

Actual!

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ“ В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, управляващо дейността на Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“ и Договорен фонд „Ди Ви Баланс“, уведомява инвеститорите, че с Решение № 801 - ДФ от 18.06.2019 г. на Комисията за финансов надзор бе издадено разрешение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“. Във връзка с това и на основание чл. 152, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Ви информираме, че инвеститорите в ДФ „Ди Ви Съкровище“ и ДФ „Ди Ви Баланс“, при преценка от своя страна, могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване от момента, в който те са информирани за преобразуването. Срокът за упражняване на това право изтича на 31.07.2019 г. включително (30 дни, считано от деня, следващ публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Управляващото дружество). Притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд „Ди Ви Съкровище“ следва да имат предвид, че по отношение възможността за упражняване на правото на обратно изкупуване и в този случай се прилагат императивните норми на Семейния кодекс по отношение разпореждане с имущество на името на деца (чл. 130 от СК).

В посочения 30-дневен период Управляващото дружество предоставя на вниманието на инвеститорите Информация до притежателите на дялове във връзка с преобразуването чрез вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, изготвена съгласно изискванията на чл. 151 от ЗДКИСДПКИ. Същата е на разположение на инвеститорите на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.dvam.bg и на адреса на управление на дружеството: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2.

Съгласно предвиденото в Плана за преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище” в ДФ “Ди Ви Баланс“, Управляващото дружество ще изчисли съотношението на замяна на дялове от ДФ „Ди Ви Съкровище“ с дялове в ДФ „Ди Ви Баланс“ на 07.08.2019 г.

Ефективната дата на преобразуването ще се осъществи на 28.08.2019 г.

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД уведомява притежателите на дялове в двата договорни фонда, че с цел ефективно извършване на преобразуването, след изтичане на срока по чл. 152, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, обратното изкупуване на дялове от преобразуващия се фонд ДФ „Ди Ви Съкровище” ще бъде окончателно спряно, а обратното изкупуване на дялове от приемащия фонд ДФ „Ди Ви Баланс” ще бъде временно спряно за срок от 20 (двадесет) работни дни, като конкретният период на спиране ще бъде от 01.08.2019 г. до 28.08.2019 г. включително. Продажбата и обратно изкупуване на дялове от приемащия фонд ДФ „Ди Ви Баланс” ще бъдат възобновени на 29.08.2019 г.

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация във връзка с преобразуването по телефон, електронна поща или на място в офиса на Управляващото

дружество:  гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2, от 8:30 до 17:30 часа, от лицата за контакт:

Вера Сакарева - тел.: (+ 359 2) 935 06 25; e-mail: dv_legal@dvam.bg;

Карина Антонова – тел.: (+ 359 2) 935 06 33; e-mail: dvbo@dvam.bg