ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Договорен фонд Ди Ви Хармония има за цел да осигури нарастване на стойността на инвестициите в реално изражение при умерено ниво на риск, за което следва балансирана инвестиционна политика. Фондът е предназначен за инвеститори, които търсят растеж на направените инвестиции чрез комбиниране на стабилен доход, осигурен от инвестициите в книжа с фиксирана доходност, и реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества.

Цени на дялове на Ди Ви Хармония
Емисионна стойност
9.0739 лв.
Цена на обратно изкупуване
8.9304 лв.
Нетна стойност на активите на един дял
8.9663 лв.
Нетна стойност на активите
721670.68 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 17.09.2018.
Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 19.09.2018, ще бъдат оповестени на 21.09.2018, до 17:30 ч.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял възлизат съответно на 1.2% и 0.4% от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочената цена.


Цените са определени по НСА за 18.09.2018

Цени на дялове на Ди Ви Хармония при прехвърляне
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Евробонд )
9.0604 лв.
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Динамик )
8.9842 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 17.09.2018

*Разходите за емитиране на дял са 1.05% (при прехвърляне от Ди Ви Евробонд) и 0.20% (при прехвърляне от Ди Ви Динамик) от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.

Доходност на Ди Ви Хармония
Доходност от началото на годината*
-2.38%
Доходност от началото на публичното предлагане**
-0.85%
Доходност за последните 12 месеца**
-5.51%

*   за периода 
* * на годишна база

Основни характеристики на Ди Ви Хармония

Инвестиционна политика балансирана
Инвестиционни цели нарастване стойността на инвестицията в реално изражение при умерено ниво на риск
Рисков профил умерен
Инвестиционен портфейл дългови ценни книжа и акции
Оценка на активите и на дяловете всеки работен ден
Активно управление на портфейла

Структура на портфейла на Ди Ви Хармония към 31.08.2018

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Хармония

Държавни ценни книжа до 60%
Корпоративни облигации до 60%
Ипотечни облигации до 50%
Общински облигации до 50%
Акции до 40%
Банкови депозити до 50%
Взаимни фондове до 80%

Банка депозитар и инвестиционен посредник

Банката-депозитар изпълнява следните функции:

  • съхранява паричните средства, наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа и другите финансови инструменти на договорния фонд
  • извършва безкасовите плащания за сметка на договорния фонд
  • разпорежда се с поверените й активи на договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако тези нареждания противоречат на закона, на правилата на договорния фонд или на договора за депозитарни услуги
  • контролира изчисляването от управляващото дружество на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда.

Банка депозитар на договорен фонд Ди Ви Хармония е  Обединена българска банка АД.

Инвестиционен посредник
Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. Ди Ви Инвест ЕАД е инвестиционен посредник на Ди Ви Хармония

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.