Принципи

Контрол

Контролът в УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД се осъществява от отдел ”Нормативно съответствие”, който следи за спазване на вътрешните правила в дружеството, имащи за цел да осигурят съблюдаване на изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и всички други законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейността на дружеството и на взаимните фондове, на инвестиционните политики на управляваните портфейли, както и на добрата търговска практика. Комисията за финансов надзор осъществява надзор върху управляващите дружества с цел осигуряване спазването на закона. Всяко тримесечие УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД изпраща финансов отчет и отчет за капиталова адекватност и ликвидност до Комисията за финансов надзор.

Отчетност

Управляващото дружество води ежедневна отчетност по начин, който изключва заличаване или подмяна на данни. За всеки клиент се поддържа отделна отчетност. УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД най-малко веднъж месечно изпраща писмен отчет на клиента с информация, включваща:

  • направените промени в структурата на портфейла и обосновка за тях;
  • стойността на портфейла в началото и в края на отчетния период;
  • извършените разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период.

Сигурност и конфиденциалност

  • Управляваните активи остават собственост на клиента. Те не са част от активите/пасивите на управляващото дружество.
  • Стриктни инвестиционни и операционни процедури гарантират ниско ниво на оперативен риск.
  • Надзор върху инвестиционния процес, който се упражнява от отдел „Нормативно съответствие” и Съвета на директорите на дружеството, и от Комисията за финансов надзор.