ДИ ВИ ДИНАМИК
ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Договорен фонд "Ди Ви Динамик" има за цел да осигури значително нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби, за което следва агресивна инвестиционна политика. Фондът е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез реализиране на капиталови печалби и са готови да поемат умерено до високо ниво на риск.

Цени на дялове на Ди Ви Динамик
Емисионна стойност
7.2888 лв.
Цена на обратно изкупуване
7.0744 лв.
Нетна стойност на активите на един дял
7.1459 лв.
Нетна стойност на активите
798386.54 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 31.03.2020.
Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 02.04.2020, ще бъдат оповестени на 06.04.2020, до 17:30 ч.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял възлизат съответно на 2% и 1% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

Цените са определени по НСА за 01.04.2020

Цени на дялове на Ди Ви Динамик при прехвърляне
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Евробонд)
7.2781 лв.
Емисионна стойност (при прехвърляне от Ди Ви Баланс - Клас А)
7.2602 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 31.03.2020

Разходите за емитиране на дял са 1.85% (при прехвърляне от "Ди Ви Евробонд") и 1.60% (при прехвърляне от "Ди Ви Баланс" – Клас А) от нетната стойност на активите за един дял и са включени в горепосочените цени.

Доходност на Ди Ви Динамик
Доходност от началото на годината*
-14.46%
Доходност от началото на публичното предлагане**
-2.29%
Доходност за последните 12 месеца**
-9.08%

*   за периода 
* * на годишна база

Основни характеристики на Ди Ви Динамик

Инвестиционна политика агресивна инвестиционна политика, имаща за цел да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби
Инвестиционни цели постигане на оптимално съотношение между риск и доходност
Рисков профил умерен до висок
Инвестиционен портфейл предимно акции
Оценка на активите и на дяловете всеки работен ден
Активно управление на портфейла

Структура на портфейла на Ди Ви Динамик към 28.02.2020

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Динамик

Държавни ценни книжа до 40%
Корпоративни облигации до 40%
Ипотечни облигации до 40%
Общински облигации до 40%
Акции до 90%
Банкови депозити до 50%
Взаимни фондове до 80%
Други предприятия за колективно инвестиране до 30%

Банка депозитар и инвестиционен посредник

Банката-депозитар изпълнява следните функции:

  • съхранява паричните средства, наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа и другите финансови инструменти на договорния фонд
  • извършва безкасовите плащания за сметка на договорния фонд
  • разпорежда се с поверените й активи на договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако тези нареждания противоречат на закона, на правилата на договорния фонд или на договора за депозитарни услуги
  • контролира изчисляването от управляващото дружество на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда.

Банка депозитар на договорен фонд Ди Ви Динамик е Обединена българска банка АД.

Инвестиционен посредник
Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. Ди Ви Инвест ЕАД е инвестиционен посредник на Ди Ви Динамик

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.