ДИ ВИ ИНДЕКС СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ

За периода  30.06.2004 – 01.04.2020 г. вкл., с цел подпомагане развитието на българския финансов пазар, "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД създава и поддържа първия индекс на облигационния пазар в България „Ди Ви Индекс Съкровищни облигации“, със стартова стойност 100 пункта.

Основните цели на индекса са:

  • да бъде стандарт за измерване доходността на портфейли, инвестирани в държавни ценни книжа (ДЦК);
  • да онагледи движението на пазара на ценни книжа, емитирани от държавата.

Теглото на всяка емисия в индекса е определяно на база пазарна стойност на емисията (включително натрупана лихва) в началото на всеки месец.
Изчисляването на стойностите на „Ди Ви Индекс Съкровищни облигации“ е извършвано за всеки работен ден. Индексът е изчисляван на база цялостен доход на емисиите държавни ценни книжа.

 

Методологията на изчисляване на Ди Ви Индекс Съкровищни облигации

Стойности:

ИндексСтойностПромянаДоходност до падежаМодифицирана дюрация
Ди Ви Общ Индекс на Съкровищни облигации 222.38 0.10% 0.08% 5.96
Ди Ви 2г. Индекс на Съкровищни облигации 166.23 0.02% -0.25% 2.01
Ди Ви 5г. Индекс на Съкровищни облигации 216.93 -0.24% -0.04% 4.47
Ди Ви 7г. Индекс на Съкровищни облигации 268.19 -0.17% 0.12% 6.43
Ди Ви 10г. Индекс на Съкровищни облигации 313.19 0.17% 0.68% 13.01
Ди Ви Евров Индекс на Съкровищни облигации 234.88 0.73% -0.16% 3.58
*30.06.2004 - 01.04.2020 ** 252 работни дни
ИндексДоходност за месеца до моментаДоходност за годината до моментаДоходност от основаване на индекса на годишна база*Стандартно отклонение на годишна база**
Ди Ви Общ Индекс на Съкровищни облигации 0.10% 0.46% 5.02% 2.26%
Ди Ви 2г. Индекс на Съкровищни облигации 0.02% -0.01% 3.17% 1.18%
Ди Ви 5г. Индекс на Съкровищни облигации -0.24% -0.06% 4.86% 3.03%
Ди Ви 7г. Индекс на Съкровищни облигации -0.17% -0.04% 6.24% 4.24%
Ди Ви 10г. Индекс на Съкровищни облигации 0.17% 2.02% 7.25% 5.50%
Ди Ви Евров Индекс на Съкровищни облигации 0.73% 0.24% 5.38% 2.41%
*30.06.2004 - 01.04.2020 ** 252 работни дни