ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ!

ЕДИНСТВЕНИЯТ В БЪЛГАРИЯ ДЕТСКИ ВЗАИМЕН ФОНД „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ” – В ИМЕТО НА ГОЛЕМИТЕ ПЛАНОВЕ НА ДЕЦАТА!

Цени на дялове на Ди Ви Съкровище
Емисионна стойност
23.4723 лв.
Цена на обратно изкупуване
23.4723 лв.1
23.2376 лв.2
22.5334 лв.3
Нетна стойност на активите на един дял
23.4723 лв.
Нетна стойност на активите
98099.83 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на: 17.07.2019.
Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 19.07.2019, ще бъдат оповестени на 23.07.2019, до 17:30 ч.

Няма разходи за емитиране на дялове. Разходите за обратно изкупуване на един дял са: 

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г


Цените са определени по НСА за 18.07.2019

Доходност на Ди Ви Съкровище
Доходност от началото на годината*
4.68%
Доходност от началото на публичното предлагане**
1.37%
Доходност за последните 12 месеца**
0.65%

*   за периода 
* * на годишна база

Ди Ви Съкровище е дългосрочен спестовен продукт за деца, чиято инвестиционна цел е да подпомогне да обезпечите финансово Вашето скъпо Съкровище от най-ранна възраст (от раждането му) до навършване на пълнолетие, чрез реализиране на по-висока доходност за вложените парични средства в сравнение с други финансови продукти, предназначени за деца. Ди Ви Съкровище е алтернатива на детския спестовен влог и застрахователните продукти за деца, като предлага редица предимства:

  • съпоставима и по-висока доходност от лихвите по детските спестовни влогове, освободена от данъци
  • професионално управление на „съкровището” на Вашето дете от опитни финансови специалисти
  • без разходи за инвестиране
  • размер и честота на вноските според личните финансови възможности - Вие избирате колко да заделите и кога да влагате 
  • контрол на дейността по управление на инвестираните средства от Комисията за финансов надзор
  • прозрачност и отчетност на информацията

Инвестицията в Ди Ви Съкровище в полза на Вашите деца е всъщност „Бъдеще на тяхно име”, защото Ди Ви Съкровище е за предприемчивите родители, баба и дядо, които искат да имат принос в реализирането на мечтите на своите деца и внуци.

По желание на родителите и/или баба и дядо и в зависимост от личните финансови предпочитания, инвестициите в детски взаимен фонд Ди Ви Съкровище имат за цел да не натоварват чувствително месечния бюджет на Вашето домакинството и затова могат да се осъществят гъвкаво - първо, чрез регулярни вноски  (например: всеки месец, на тримесечие, два пъти в годината или др.) или второ, като еднократна вноска-подарък  (при раждането на дете, за рожден ден, за 1-ви юни - Ден на детето или по друг повод), с възможност за последваща промяна на условията по Ваше желание.

Минималният размер на всяка вноска в детския взаимен фонд трябва да бъде равен поне на емисионната стойност (продажната цена) на един дял от фонда. Например, ако желаете да инвестирате 100 лева в Ди Ви Съкровище и подадете поръчка за покупка на дялове днес, то според емисионна стойност, изчислена съгласно правилата на Фонда, която в нашия случай нека бъде 20 лева, вашето „малко” Съкровище ще се сдобие с 5 дяла от детския взаимен фонд.

Основни характеристики:
Инвестиционна политика балансирана (баланс на инвестициите в облигации и в акции)
Инвестиционни цели нарастване стойността на инвестициите в реално изражение при умерено ниво на риск
Рисков профил умерен
Инвестиционен портфейл дългови ценни книжа и акции на водещи компании
Оценка на активите и на дяловете всеки работен ден
Активно управление на портфейла

Структура на портфейла на Ди Ви Съкровище към 30.06.2019

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Съкровище

Държавни ценни книжа до 60%
Корпоративни облигации до 60%
Ипотечни облигации до 60%
Общински облигации до 50%
Акции до 60%
Банкови депозити до 50%
Взаимни фондове до 80%
Други предприятия за колективно инвестиране до 30%

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.