Взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт

Характеристики на Ди Ви Взаимни фондове

ФондДи Ви БалансДи Ви Динамик
ТИПбалансиранфонд в акции
Клас АКлас Б
Емисионна стойност (лв.)
9.7496
9.7350
10.1797
Цена на обратно изкупуване (лв.)
9.7204
9.73501
9.63772
9.34563
9.8803
ДОХОДНОСТ
промяна за деня
-0.05%
-0.48%
от началото на годината
1.05%
4.47%
за последните 6 месеца
0.83%
3.92%
за последните 12 месеца
2.50%
6.10%
от началото на публичното предлагане (анюализирана)
-0.15%
-0.02%
Стандартно отклонение
2.82%
5.25%
Начало на публичното предлагане27.12.200507.09.2005

Цените са валидни за поръчки подадени на 12.06.2024 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 14.06.2024 г., ще бъдат оповестени на 18.06.2024 г., до 17:30 ч.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Взаимни фондове

Инвестиционни ограничения Ди Ви Баланс Ди Ви Динамик
Държавни ценни книжа
70%
40%
Корпоративни облигации
60%
40%
Покрити облигации
50%
40%
Общински облигации
50%
40%
Акции
50%
90%
Банкови депозити
50%
50%
Взаимни фондове
80%
80%
Други предприятия за колективно инвестиране
30%
30%

Продажба и обратно изкупуване

Дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД се продават и/или се изкупуват обратно по искане на инвеститорите всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Доходите на физически и юридически лица от продажбата на дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК.

Цените на дяловете се определят ежедневно и се публикуват на интернет страницата на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.

Закупуване на дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД:

Инвеститорите купуват дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

 • Желаната сума за закупуване на дялове се превежда по банков път по сметката на съответния фонд* , като в полето "Основание за плащане" в платежното нареждане се посочва: Покупка на дялове от (името на избрания фонд)
 • Поръчки за покупка на дялове се подават всеки работен ден между 09:00 ч. и 18:00 ч. в офисите на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, лично или чрез пълномощник.
 • Поръчката става неотменяема в 18:00 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до три работни дни, но не по-късно от 7 дни от датата на подаването й. 
 • Поръчката за покупка се изпълнява по емисионна стойност, определена за най-близкия работен ден (Т+1), следващ деня в който е приета поръчката (денТ). 
 • Определянето на емисионната стойност за ден (Т+1) се извършва на ден (Т+2), като до 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД я публикува на Интернет страницата на съответния фонд.
 • Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
 • Депозитарна разписка от Централния депозитар за закупените дялове се издава при поискване и се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за покупка.
 • Допълнителни изисквания при закупуване на дялове от „Ди Ви Баланс“ - Клас Б (Съкровище)

*Банкови сметки на Ди Ви Взаимни фондове

Ди Ви Баланс
IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Ди Ви Динамик
IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Обратно изкупуване на дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД:

Инвеститорите могат да продадат част или всички притежавани от тях дялове на взаимните фондове на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

 • Поръчка за обратно изкупуване на дялове се подава всеки работен ден между 09:00 ч. и 18:00 ч. в офисите на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, лично или чрез пълномощник.
 • Поръчката става неотменяема в 18:00 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до 10 дни от датата на подаването й.
 • Поръчката се изпълнява по цена на обратно изкупуване, определена за най-близкия работен ден (ден Т+1), следващ деня, в който е приета поръчката (ден Т)
 • Определянето на цената на обратно изкупуване за ден (Т+1) се извършва на дeн (Т+2), като до 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващото дружество я публикува на Интернет страницата на съответния фонд,
 • Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
 • При продажба само на част от притежаваните дялове, инвеститорът получава при поискване депозитарна разписка от Централния депозитар за оставащите и непродадени дялове. Депозитарната разписка се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за обратно изкупуване.
 • Допълнителни изисквания при обратно изкупуване на дялове от „Ди Ви Баланс“ - Клас Б (Съкровище)

 

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.