Взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт

Характеристики на Ди Ви Взаимни фондове

ФондДи Ви СъкровищеДи Ви ЕвробондДи Ви БалансДи Ви Динамик
ТИПбалансиранфонд в облигациибалансиранфонд в акции
Клас АКлас Б
Емисионна стойност (лв.)
23.4723
25.7572
9.2406
9.1310
8.2972
Цена на обратно изкупуване (лв.)
23.47231
23.23762
22.53343
25.6800
9.0945
9.13101
9.03972
8.76583
8.0532
ДОХОДНОСТ
промяна за деня
0.21%
0.04%
0.24%
0.13%
от началото на годината
4.68%
3.13%
6.05%
9.98%
за последните 6 месеца
4.30%
2.94%
5.53%
7.77%
за последните 12 месеца
0.65%
4.67%
1.58%
-0.79%
от началото на публичното предлагане (анюализирана)
1.37%
1.59%
-0.67%
-1.49%
Стандартно отклонение
3.60%
1.58%
4.19%
8.17%
Начало на публичното предлагане08.10.200717.11.200327.12.200507.09.2005

Цените са валидни за поръчки подадени на 17.07.2019 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 19.07.2019 г., ще бъдат оповестени на 23.07.2019 г., до 17:30 ч.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.
За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Взаимни фондове

Инвестиционни ограниченияДи Ви СъкровищеДи Ви ЕвробондДи Ви БалансДи Ви Динамик
Вземания
-
-
-
-
ДЦК
60%
80%
60%
40%
Корпоративни облигации
60%
80%
60%
40%
Ипотечни облигации
60%
60%
50%
40%
Общински облигации
50%
50%
50%
40%
Акции
60%
-
40%
90%
Банкови депозити
50%
50%
50%
50%
Взаимни фондове
80%
10%
80%
80%

Продажба и обратно изкупуване

Дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт се продават и/или се изкупуват обратно по искане на инвеститорите всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Доходите на физически и юридически лица от продажбата на дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК.

Цените на дяловете се определят ежедневно и се публикуват на интернет страницата на Ди Ви Асет Мениджмънт.

Закупуване на дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт:

Инвеститорите купуват дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

 • Желаната сума за закупуване на дялове се превежда по банков път по сметката на съответния фонд* , като в полето "Основание за плащане" в платежното нареждане се посочва: Покупка на дялове от (името на избрания фонд)
 • Поръчки за покупка на дялове се подават всеки работен ден между 08:30 ч. и 17:30 ч. в офисите на Ди Ви Асет Мениджмънт, лично или чрез пълномощник.
 • Поръчката става неотменяема в 17:30 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до три работни дни, но не по-късно от 7 дни от датата на подаването й. 
 • Поръчката за покупка се изпълнява по емисионна стойност, определена за най-близкия работен ден (Т+1), следващ деня в който е приета поръчката (денТ). 
 • Определянето на емисионната стойност за ден (Т+1) се извършва на ден (Т+2), като към 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт я публикува на Интернет страницата на съответния фонд.
 • Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
 • Депозитарна разписка от Централния депозитар за закупените дялове се издава при поискване и се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за покупка.

*Банкови сметки на Ди Ви Взаимни фондове

Ди Ви Съкровище
IBAN: BG89UBBS80021035373940, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Ди Ви Баланс
IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Ди Ви Динамик
IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Ди Ви Евробонд
IBAN:BG56UBBS92001010794620,BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Обратно изкупуване на дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт:

Инвеститорите могат да продадат част или всички притежавани от тях дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

 • Поръчка за обратно изкупуване на дялове се подава всеки работен ден между 08:30 ч. и 17:30 ч. в офисите на Ди Ви Асет Мениджмънт, лично или чрез пълномощник.
 • Поръчката става неотменяема в 17:30 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до 10 дни от датата на подаването й.
 • Поръчката се изпълнява по цена на обратно изкупуване, определена за най-близкия работен ден (ден Т+1), следващ деня, в който е приета поръчката (ден Т)
 • Определянето на цената на обратно изкупуване за ден (Т+1) се извършва на дeн (Т+2), като към 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващото дружество я публикува на Интернет страницата на съответния фонд,
 • Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
 • При продажба само на част от притежаваните дялове, инвеститорът получава при поискване депозитарна разписка от Централния депозитар за оставащите и непродадени дялове. Депозитарната разписка се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за обратно изкупуване.

 

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.