МЕНЮ

Взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт

Характеристики на Ди Ви Взаимни фондове

ФондДи Ви СъкровищеДи Ви ЕвробондДи Ви ХармонияДи Ви Динамик
ТИПбалансиранфонд в облигациибалансиранфонд в акции
Емисионна стойност (лв.)
24.0240
24.6145
9.3297
8.6016
Цена на обратно изкупуване (лв.)
24.0240
24.5407
9.1822
8.3486
ДОХОДНОСТ
промяна за деня
0.01%
0.00%
0.04%
0.21%
от началото на годината
3.49%
-4.73%
-0.46%
10.72%
за последните 6 месеца
-0.41%
0.12%
-2.09%
0.68%
за последните 12 месеца
5.58%
-9.06%
-0.80%
14.88%
от началото на публичното предлагане (анюализирана)
1.83%
1.45%
-0.68%
-1.40%
Стандартно отклонение
3.42%
6.64%
4.69%
5.26%
Начало на публичното предлагане08.10.200717.11.200327.12.200507.09.2005
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.11.2017г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 22.11.2017г., ще бъдат оповестени на 24.11.2017г., в 17:30 ч.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.
Няма разходи за емитиране на дялове на Ди Ви Съкровище. Разходите за обратно изкупуване на един дял са:
*¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Инвестиционни ограничения на Ди Ви Взаимни фондове

Инвестиционни ограниченияДи Ви СъкровищеДи Ви ЕвробондДи Ви ХармонияДи Ви Динамик
Вземания
-
-
-
-
ДЦК
60%
80%
60%
40%
Корпоративни облигации
60%
80%
60%
40%
Ипотечни облигации
60%
60%
50%
40%
Общински облигации
50%
50%
50%
40%
Акции
60%
-
40%
90%
Банкови депозити
50%
50%
50%
50%
Взаимни фондове
80%
10%
80%
80%

Продажба и обратно изкупуване

Дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт се продават и/или се изкупуват обратно по искане на инвеститорите всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Доходите на физически и юридически лица от продажбата на дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК.

Цените на дяловете се определят ежедневно и се публикуват на интернет страницата на Ди Ви Асет Мениджмънт.

Закупуване на дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт:

Инвеститорите купуват дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

 • Желаната сума за закупуване на дялове се превежда по банков път по сметката на съответния фонд* , като в полето "Основание за плащане" в платежното нареждане се посочва: Покупка на дялове от (името на избрания фонд)
 • Поръчки за покупка на дялове се подават всеки работен ден между 08:30 ч. и 17:30 ч. в офисите на Ди Ви Асет Мениджмънт, лично или чрез пълномощник.
 • Поръчката става неотменяема в 17:30 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до три работни дни, но не по-късно от 7 дни от датата на подаването й. 
 • Поръчката за покупка се изпълнява по емисионна стойност, определена за най-близкия работен ден (Т+1), следващ деня в който е приета поръчката (денТ). 
 • Определянето на емисионната стойност за ден (Т+1) се извършва на ден (Т+2), като към 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт я публикува на Интернет страницата на съответния фонд.
 • Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
 • Депозитарна разписка от Централния депозитар за закупените дялове се издава при поискване и се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за покупка.

*Банкови сметки на Ди Ви Взаимни фондове

Ди Ви Съкровище
IBAN: BG89UBBS80021035373940, BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД;

Ди Ви Хармония
IBAN: BG31BUIB98881092775118, BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД

Ди Ви Динамик
IBAN: BG88BUIB98881092450112, BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД

Ди Ви Евробонд
IBAN:BG56UBBS92001010794620,BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Обратно изкупуване на дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт:

Инвеститорите могат да продадат част или всички притежавани от тях дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт в офисите на управляващото дружество, по следния ред:

 • Поръчка за обратно изкупуване на дялове се подава всеки работен ден между 08:30 ч. и 17:30 ч. в офисите на Ди Ви Асет Мениджмънт, лично или чрез пълномощник.
 • Поръчката става неотменяема в 17:30 ч. в деня на подаването й и се изпълнява в срок до 10 дни от датата на подаването й.
 • Поръчката се изпълнява по цена на обратно изкупуване, определена за най-близкия работен ден (ден Т+1), следващ деня, в който е приета поръчката (ден Т)
 • Определянето на цената на обратно изкупуване за ден (Т+1) се извършва на дeн (Т+2), като към 17:30 ч. на ден (Т+2) управляващото дружество я публикува на Интернет страницата на съответния фонд,
 • Управляващото дружество уведомява за изпълнението й лицето, дало поръчката, не по-късно от първия работен ден след изпълнението.
 • При продажба само на част от притежаваните дялове, инвеститорът получава при поискване депозитарна разписка от Централния депозитар за оставащите и непродадени дялове. Депозитарната разписка се получава не по-рано от десет работни дни след датата на изпълнение на поръчката за обратно изкупуване.

 

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.