РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Портфейл ценни книжа - вложения в различни видове ценни книги с различен срок на действие и различна ликвидност, управлявани като едно цяло.
Привилегировани акции - акции, даващи определена привилегия, примерно фиксиран дивидент, преференциален дял при ликвидация или други, в замяна на по-ограничени права, напр. без право на глас в общото събрание на акционерите.