Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
телефон: 02 935 06 11 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (април - юни 2021г.)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Продължава ръста на индексите на БФБ

Покачването на цените на БФБ продължи и през второто тримесечие на годината. SOFIX добави нови 11.03% към стойността си, докато широкия BGBX40 се повиши с 9.33%. Индексът, отразяващ цените на дружествата със специална инвестиционна цел също регистрира повишение от  4.48%.

От компаниите, включени в състава на SOFIX значителен ръст отбелязаха акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ АД и „Алтерко“ АД. След като молдовската банка „Moldindconbank“, 77.63% от която са собственост на дъщерно дружество на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, свика ОСА с точка за разпределение на дивидент дяловете на холдинговото дружество скочиха с над 13% само за ден. Причината е, че молдовската банка реализира значителна печалба спрямо пазарната капитализация на „Доверие Обединен Холдинг“ АД и очакванията на пазара са за значителни суми на дивидента. Освен това продължава продажбата на стратегически непереспективни и губещи бизнеси, които са част от портфолиото на холдинга – политика декларирана в годишния консолидиран отчет на дружеството за 2020 г. Доказателство за това е продажбата на притежавания от  „Доверие Обединен Холдинг“ АД дял в ЗК „Медико-21“ АД. Същевременно две от дъщерните дружества на холдинга се освободиха от инвестициите си в „Новоселска гъмза“ АД. Всичко това доведе до ръст в цената на акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ АД за тримесечието с цели 56%.

Продължава и впечатляващото представяне на книжата на „Алтерко“ АД. В консолидирания си отчет за първото тримесечие дружеството отчете 176% ръст на нетната печалба и 91% ръст на продажбите на стоки. Освен това компанията е подала заявление за допускане до търговия на регулиран пазар на Франкфуртската фондова борса, като очакванията са това да се случи от първи септември. През второто тримесечие на годината акциите на „Алтерко“ АД добавиха нови 58.3% към стойността си.

Книжата на „Албена“ АД също регистрираха немалък ръст за последните три месеца от 15.9%. Основна причина за засиления интерес към акциите на дружеството е включването му в състава на SOFIX от 22-ри март.

След значителния ръст на дяловете на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, тези на „Софарма“ АД също отбелязаха повишение за тримесечието от 8.2%. „Софарма“ АД притежава 24.99% от капитала на холдинговото дружество. От публикувано в началото на юни решение на СД на „Софарма“ АД става ясно, че фармацевтичната компания ще издаде до 44 932 633 варанти с емисионна цена от 0.28 лв. за един варант. Цената на упражняването им е 4.13 лв., а срокът за това е 3 години.

На обратния полюс останаха книжата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, които за последните три месеца изгубиха 17% от стойността си. Основната причина е оповестяването в края на м. май на трети транш на продажба на акции от капитала на дружеството на цена под пазарната към момента. Този път се предложиха 7% от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на цена 13.50 лв. за акция. Продажбата трябваше да се реализира в периода между 8-ми и 15-ти юни, но целия транш от 875 000 акции бе изкупен само в рамките на първите 16 минути след старта на търговията на 8-ми юни.

Спад от 5.7% за тримесечието реализираха и книжата на „Градус“ АД. Без съмнение причината за изтриването на немалка част от пазарната капитализация на дружеството са отправените обвинения от страна на Светослав Илчовски към един от основателите и основен акционер в „Градус“ АД Иван Ангелов. На последвалото изслушване в Парламента на двамата участници в скандала станахме свидетели на твърдения, които несъмнено се отразиха негативно на цената на акциите на компанията.

От дружествата със специална инвестиционна цел безспорен победител за последните три месеца е „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, който успя да удвои пазарната си капитализация. За периода дяловете на дружеството регистрираха ръст от внишителните 104.9% Това се случи вследствие на решението на притежателите на варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за тяхното упражняване, като предложението бе внесено от „ФеърПлей Интернешънъл“ АД,. Емисията варанти е 232 017 800 броя, всеки от които дава възможност за записване на 1 акция с емисионна цена от 1 лв. Това на практика означава, че ще има увеличение на капитала при цена от 1 лв. за акция. Самите варанти бяха емитирани при цена от 0,001 лв. в края на 2016 г. Като следствие от това решение цената на дяловете на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се повиши от 0.48 до 0.86 лв. за по-малко от месец. Въпреки този ръст засега липсва интерес за продажби от по-големите институционални инвеститори в дружеството.

От по-активно търгуваните дружества със специална инвестиционна цел с повишение, съответно от 11.7% и 6.7% приключиха тримесечието и дяловете на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.

От останалите дружества, чийто акции се търгуват на БФБ за отбелязване е силното представяне на „Агрия Груп Холдинг“ АД. Освен, че отчете 170% ръст на консолидираната печалба и 76% ръст на консолидираните продажби за първото тримесечие, ръководството на холдинга предложи да се разпредели дивидент между акционерите в размер на 1 млн. лева от печалбата за 2020 г., както и обратно изкупуване на до 3% от капитала на дружеството, на цени между 8 и 14 лева за акция. Периода на обратно изкупуване е 30.06.2021 – 30.06.2022. За тримесечието книжата на холдинга регистрираха повишение от 51.9%.

Значителен ръст от 32.6% отбелязаха и акциите на „Монбат“ АД. Най-вероятната причина за това е положителната развръзка досега около скандала с братя Бобокови.

През последните три месеца добре се представиха и книжата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, които добавиха 8.6% към стойността си. Засега всичко около придобиването на активите на чешката група ЧЕЗ в България от „Еврохолд България“ АД върви гладко и ако не възникнат някакви извънредни обстоятелства най-вероятно сделката ще бъде осъществена. За това говори и фактът, че на последното ОСА на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД беше гласувано в надзорния съвет на дружеството да влязат представители на „Еврохолд България“ АД при условие, че до 31-ви юли бъдат прехвърлени 67% от капитала на електроразпределителното дружество. Решението влиза в сила от датата на прехвърляне. Освен това в момента тече процедура по увеличение на капитала на „Еврохолд България“ АД до 100 млн. евро, като всички права по увеличението бяха изкупени на минималната цена. Като допълнение ЕБВР ще предостави петгодишен заем в размер на 60 млн. евро, с който да бъде финансирана покупката.

Сред големите печеливши за тримесечието с ръст, съответно от 49.2%, 46.6%, 37% и 21.2% се наредиха акциите на „Алкомет“ АД, „Индустриален Холдинг България“ АД “Индустриален Капитал Холдинг“ АД и „Корадо - България“ АД. Докато на обратния полюс и като едни от най-големите губещи за периода със спад от 39% останаха книжата на „Неохим“ АД.


Коментарът е на Апостол Апостолов,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Поредно силно тримесечие на пазарите на акции в САЩ и Европа, и относително стабилизиране на бенчмарковите доходности в условията на противоречиви инфлационни очаквания

През второто тримесечие на годината пазарите на акции се покачиха вследствие на ускоряващата се ваксинационна кампания в развитите държави, особено в Европа, която постепенно наваксва изоставането си спрямо Великобритания и САЩ. Развиващите се страни все още имат относително по-ниски нива на имунизация, но броят на новите случаи остава незначителен в Китай, а вълната в Индия вече отмина пика си. Доходностите на десетгодишните американски държавни книжа се понижиха с около 30 базисни точки до около 1.45%, което спомогна за по-доброто представяне на акциите на бързорастящите компании спрямо тези с относително ниски пазарни оценки.

Ограничителните мерки продължиха да бъдат разхлабвани почти навсякъде и нивата на икономическата активност се покачиха значително, особено в САЩ, където растежът на годишна база през първото тримесечие достигна до 6.4%. Въпреки че икономиката в Еврозоната се сви с 0.6% през първото тримесечие, водещите индикатори като настроенията в бизнес сектора отбелязоха рекордни стойности в много европейски държави, което предполага много силни макроикономически данни за второто тримесечие в региона.

Бързото възстановяване на икономиките бе последвано от рязко покачване на инфлационните показатели в някои държави. През месец май потребителските цени в САЩ нараснаха с 5% спрямо предходната година, въпреки че разбивката по компоненти показва, че това се дължи на някои временни фактори като например цените на употребяваните автомобили. Федералният резерв продължава да счита, че инфлационният натиск като цяло ще бъде краткотраен, но в същото време индикира, че е започнало обсъждане на намаляване обема на изкупуваните активи, а очакванията за първите две покачвания на лихвените нива бяха изтеглени от началото на 2024 г. за 2023 г., спрямо предходното заседание на банката. Дали в действителност високите инфлационни показатели ще се окажат преходно явление остава един от важните въпроси пред инвеститорите в следващите месеци.

В регионален план S&P 500 постигна най-голям ръст (8.17%) през периода, благодарение най-вече на акциите на бързорастящите компании, силните данни за ръста на корпоративните печалби през първото тримесечие (47 %) спрямо предходната година и очакванията за допълнителни фискални стимули в инфраструктурата от администрацията на президента Байдън в размер на около 600 млрд. долара. Европейските индекси също се представиха добре (3-7%), подкрепени от отварянето на икономиките и силното търсене на стоки. От друга страна, слабата ваксинационна кампания в Япония и забавянето на кредитната експанзия, и регулаторните рискове в Китай се отразиха неблагоприятно на пазарите на акции в тези страни, и в азиатския регион като цяло.

По отношение на пазарите на книжа с фиксирана доходност, инвеститорите продължиха търсенето на относително висока доходност и инструменти за хеджиране на инфлационния риск, което се отрази благоприятно на дълга на развиващите се държави, подинвестиционния корпоративен сегмент в Щатите и Европа и облигациите, индексирани с нивото на инфлацията.

Бенчмарковите дългови книжа в САЩ се представиха по-добре от европейските им еквиваленти, като финансовите участници предпочетоха относително по-доходоносните американски облигации, а в същото време увеличеното предлагане на новите облигации за финансиране на европейските проекти за възстановяване след пандемията в размер на 20 млрд. евро оказа натиск върху най-безрисковите книжа в Еврозоната.

Краткосрочната перспектива за растежа на глобалната икономика остава стабилна, но вероятно втората половина на годината ще се окаже по-волатилна за финансовите пазари поради постепенното намаление на част от стимулите, изразходването на резерва от отложено потребление и неяснотите за развитието на пандемията до края на годината. Инфлационните очаквания също ще допринесат за пазарните колебания, но централните банки ще бъдат принудени да затегнат паричната си политика по-бързо от очакваното единствено при наистина много значими и неочаквани данни в тази посока.


Коментарът е на Атанас Тотков,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2021 Стойност на 30.06.2021 Промяна Q1 2021 (%) Промяна Q2 2021 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 447.53 502.28 557.69 12.23% 11.03% 24.62%
Индекс на немски акции DAX 13 718.78 15 008.34 15 531.04 9.40% 3.48% 13.21%
Индекс на френски акции CAC 5 611.79 6 067.23 6 507.83 8.12% 7.26% 15.97%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 30 335.67 32 981.55 34 502.51 8.72% 4.61% 13.74%
Индекс на щатски акции S&P 500 3 727.04 3 972.89 4 297.50 6.60% 8.17% 15.31%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 27 444.17 29 178.80 28 791.53 6.32% -1.33% 4.91%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 379.04 3 441.91 3 591.20 1.86% 4.34% 6.28%
 
 
Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2021 Стойност на 31.06.2021 Промяна Q1 2021 (%) Промяна Q2 2021 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг (USD) 137.92 130.05 134.36 - 5.71% 3.31% -2.58%
Подинвестиционен рейтинг (USD) 87.05 87.18 88.04 0.15% 0.99% 1.14%
Инвестиционен рейтинг (EUR) 142.03 140.33 140.17 -1.20% -0.11% -1.31%
Подинвестиционен рейтинг (EUR) 102.80 102.32 103.33 -0.46% 0.99% 0.52%
 
 
Десетгодишни ДЦК Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2021 Стойност на 31.06.2021 Промяна Q1 2021 (bps) Промяна Q2 2021 (bps) Промяна от
началото на годината (bps)
България 10 г. 0.30 0.23 0.21 -0.07 -0.02 -0.09%
Германия 10 г. -0.57 -0.29 -0.21 0.28 0.09 0.36
САЩ 10 г. 0.94 1.74 1.47 0.80 -0.27 0.53

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на служители в управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. За изготвянето им е използвана публична информация, като официалния бюлетин на "Българска фондова борса" АД (БФБ) и други общодостъпни източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, свързани с него лица или клиенти на дружеството, или негови служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.
© Ди Ви Асет Мениджмънт