Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН  (април-юни 2020)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

След силния спад през първото тримесечие на годината, индексите на Българска фондова борса АД успяха да изтрият част от загубите през вторите три месеца на годината

След първоначалния шок от обхваналата цял свят пандемия от коронавирус и последиците от нея за глобалната икономика, през второто тримесечие на т.г. като че ли превес взеха очакванията за бързо възстановяване. Този оптимизъм се отрази на цените на световните капиталови пазари, включително и на тези на БФБ АД. През второто тримесечие SOFIX добави малко над 8% към стойността си, като по този начин намали загубата от началото на годината до близо 20%. За същия период широкият BGBX40 отбеляза ръст от 7%, но от началото на 2020-та регистрира спад от 13.5%. Индексът, отразяващ цените на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT също бележи ръст през последните три месеца от приблизително 6% и така от началото на годината той вече е на положителна територия, добавяйки близо 2% към стойността си.

Определено може да се каже, че вниманието на инвеститорите бе почти изцяло насочено към последиците върху икономиката, причинени от пандемията от коронавирус. И все пак трябва да се отбележат и няколко корпоративни събития, довели до значителни промени в цената на някои от акциите на БФБ АД. Едно от тях е успешното увеличение на капитала на ТБ Първа инвестиционна банка АД. На аукциона бяха изкупени всичките 110 млн. права, а по-късно записани и платени срещу тях новите акции с емисионна стойност от 5 лева. Придобилите акции от увеличението на капитала на ТБ Първа инвестиционна банка АД  са „Българска банка за развитие“ с 18.35% и чешката Valea Foundation със 7.87%. Собственик на Valea Foundation е Карел Комарек, който според някои издания е един от най-големите играчи в хазартния бизнес в Европа. Неговото име се свързва и с подадената преди време оферта за придобиване на 51% от „Национална лотария“ на Васил Божков за сумата от 1 млрд. лева. За последното тримесечие цената на акциите на ТБ Първа инвестиционна банка АД нарасна с 48.5%.

От останалите акции, включени в SOFIX двуцифрен ръст, съответно от 17.9%, 14.2%, 13.7% и 11.5% регистрираха тези на М+С Хидравлик АД, Адванс Терафонд АДСИЦ, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и Софарма АД. На обратния полюс останаха книжата на Стара планина Холд АД, които за последните три месеца се понижиха с близо 8%. След като в консолидирания отчет за първото тримесечие Доверие Обединен Холдинг АД показа спад в печалбата от 70%, дяловете на дружеството изгубиха почти 10% от стойността си.

Друго събитие за отбелязване е ареста на мажоритарните собственици на Монбат АД – братята Атанас и Пламен Бобокови. Срещу тях има повдигнати обвинения за участието им в организирана престъпна група, свързана със схема за незаконен внос и преработка на отпадъци от чужбина. В резултат от акцията на прокуратурата и последвалите от това събития, акциите на компанията изгубиха близо 25% от стойността си.

Не на последно място трябва да споменем и вторичното предлагане на 8% от акциите Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД на цена 7.60 лева, което определено доведе до ръст в обема на търговия на БФБ АД. Първоначално заявените намерения бяха за 7%, но поради засиления интерес от страна на купувачите, количеството на предложените за продажба акции бе увеличено. Нещо повече, от компанията заявиха, че през есента ще има втори транш от вторичното предлагане.

Известно раздвижване на БФБ АД, но в посока на разпродажби наблюдавахме в началото на второто тримесечие на годината. Най-вероятната причината за това е постъпила, на 15-ти април, заявка от институционален инвеститор за обратно изкупуване на 4.1 млн. дяла от БТФ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF. Въпреки, че заявката изпълнена посредством т.н. „кошница от акции“, част от тях впоследствие бяха предложени на пазара.

При компаниите извън SOFIX внимание заслужава доброто представяне на акциите на ЧЕЗ Разпределение България АД, които благодарение на добрите финансови резултати добавиха 15% към стойността си. Консолидираната печалба на дружеството за изминалата година е нараснала цели 5 пъти, докато тази за първите три месеца на 2020 година – почти три пъти. Значителен ръст през второто тримесечие отбелязаха и книжата на Еврохолд България АД – 48%, Трейс груп холд АД – 38%, както и тези на Неохим АД – 31%. За разлика от тях притежателите на акции от Агрия Груп Холдинг АД отново останаха разочаровани. На предстоящото Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството за 12-та поредна година ще бъде предложено да не се разпределя дивидент. Но за сметка на това, в дневния ред на ОСА е включена точка за гласуване на допълнително възнаграждение за Съвета на директорите в размер на 300 000 лева.

През изминалото тримесечие дяловете на всички дружества със специална инвестиционна цел, включени в BGREIT приключиха на положителна територия. Изключение направиха само тези на Актив Пропъртис АДСИЦ, които изгубиха близо 10% от стойността си.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Резки покачвания на рисковите активи в условията на постепенно икономическо възстановяване и рекордни монетарни и фискални стимули

Изминалото второ тримесечие на 2020 година бе противоположно на предходното като индексите на акции и кредитни инструменти регистрираха много силни положителни резултати. Главен фактор за това бяха рекордните фискални и монетарни стимули, както и по-доброто от очакваното преотваряне на икономическата дейност. Въпреки рязкото покачване на рисковите активи, традиционните портфейлни хеджиращи инструменти като държавните книжа и златото също се представиха добре – щатските бенчмаркови книжа са нагоре около 9%, а златото – близо 18% от началото на годината.

След постепенното облекчаване на мерките, предприети в борбата срещу епидемията от COVID-19 в световен мащаб, първоначалните икономически данни показаха, че възстановяването е по-силно от очакваното. Търговията на дребно, индексите за бизнес очакванията и заетостта в САЩ, както и потребителските и работодателските настроения за бъдещата активност в Европа регистрираха почти v-образни движения през периода, но все още са под предкризисните нива.

От своя страна значимите централни банки ясно заявиха и демонстрираха, че са готови да използват целия си наличен арсенал от мерки, за да поддържат ниски държавните и корпоративните лихвени разходи чрез ниски бенчмаркови лихви, директно изкупуване на книжа и инструменти при облекчени условия и разширен обхват, вербална интервенция при всяко по-рязко колебание на пазарите и намалени банкови регулации.

По този начин бе предотвратена възможността икономическата и здравната криза, породени от COVID-19 да прерасне в ликвидна такава. Подкрепата на монетарните власти спомогна за ръстовете на основните индекси на акции и корпоративен дълг, които отбелязаха едно от най-добрите тримесечия в историята.

Въпреки всичко това, неизвестностите и рисковете остават, както пред финансовите пазари, така и пред икономическото и социално развитие. Това бе подчертано и от Федералния резерв, който заяви, че в правомощията му влиза подпомагане на бизнеса чрез кредитиране и изкупуване на активи, но не и директното спасяване на компании, които биха могли да изпаднат в неплатежоспособност, ако потреблението и търговските обороти не бъдат съживени. Свидетелство за последното бе и увеличеният брой на компании, които изпаднаха в невъзможност да обслужват дълговете си през тримесечието, сред тях и някои значими фирми в областта на енергетиката, търговията на дребно, развлекателния и туристическия сектор.

Ситуацията с разпространението на коронавируса също е динамична, а намирането на ефективна ваксина или лекарство срещу него остава под въпрос. В континентална Европа, Австралия и Югоизточна Азия и донякъде във Великобритания новите случаи на инфектирани спаднаха до ниски нива и икономическата дейност започна да се възстановява. От друга страна, в някои от щатите в САЩ броят на новооткритите с вируса започна да се увеличава, а някои от развиващите се държави, вкл. Индия и голяма част от страните в Южна Америка, все още не успяват да овладеят ситуацията решително. Трябва да се отбележи в същото време и че смъртността в повечето региони продължава да спада, което се обяснява с ускоряването на тестуването, демографски характеристики на населението, усъвършенстването на лечението и мерките и т.н. Допълнителен риск би могъл да възникне от преждевременно оттегляне на фискалните мерки от правителствата преди да са редуцирани до минимум последиците от вируса и преди трудовите пазари да са се възстановили в някаква степен. Така например в САЩ грантовете за домакинствата и значителните помощи за безработни е планирано да приключат в края на юли. Ако тези допълнителни средства бъдат прекратени, много американци с ниски доходи ще имат големи затруднения през втората половина на годината при обслужването на ипотеки, консумацията на стоки и услуги на същите нива и т.н. Отражението на кризата върху населението, бизнеса и държавното управление в дългосрочен план от своя страна ще повлияе върху потребителското поведение и структурата на икономическите отрасли, различните сегменти на недвижимите имоти, значението на държавата в стопанската, здравната и образователната дейност, социалните разделения и обществените отношения като цяло.

Политическите рискове също остават – наближаващите избори в САЩ и гражданските протести там, напрежението между Китай и западните страни по отношение търговията, технологиите, автономията на Хонг Конг и коронавируса, Брекзит, Близкия Изток и т.н. В положителна светлина бяха стъпките, предприети от ЕС за смекчаване на вероятността за повторение на дълговата криза в региона от 2011 г. в следствие на значителните дефицити, които се очаква да бъдат реализирани в резултат на фискалните мерки в борбата с икономическите последици от коронавируса. Предложеният от Германия и Франция възстановителен фонд под формата предимно на грантови плащания би могъл да подпомогне най-засегнатите държави като Италия и Испания, но някои от северните страни все още не са дали съгласието си, а реализирането на средствата вероятно няма да стане преди края на тази година и ще бъде осъществено при редица условия за бенефициентите.

Коментарът е на Атанас Тотков,
 Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.03.2020 Стойност на 30.06.2020 Промяна Q2 2020 (%) Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 419.35 453.26 8.09% -20.22%
Индекс на германски акции DAX 9 935.84 12 310.93 23.90% -7.08%
Индекс на френски акции CAC 4 396.12 4 935.99 12.28% -17.43%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 21 917.16 25 812.88 17.77% -9.55%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 584.59 3 100.29 19.95% -4.04%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 18 917.01 22 288.14 17.82% -5.78%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 2 750.30 2 984.67 8.52% -2.15%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.03.2020 Стойност на 30.06.2020 Промяна Q2 2020 (%) Промяна от началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг, долари 123.51 134.50 8.90% 5.11%
Подинвестиционен рейтинг, долари 77.07 81.62 5.90% -7.19%
Инвестиционен рейтинг, евро 130.09 137.96 6.05% -1.09%
Подинвестиционен рейтинг, евро 88.39 97.42 10.22% -7.86%

 

ДЦК Стойност на 31.03.2020 Стойност на 30.06.2020 Промяна Q2 2020 (%) Промяна от началото на годината (bps)
България 10 г. 0.21 0.43 0.22% 0.29
Германски 10 г. -0.47 -0.45 0.02% -0.27
САЩ 10 г. 0.67 0.66 -0.01% -1.26

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт