Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН юли - септември 2018

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Спадът на индексите на БФБ - София продължи и през третото тримесечие на 2018 

        За периода юли – септември SOFIX изгуби нови 1,55% от стойността си, а BGBX40- 2,38% като така загубите от началото на 2018г. достигнаха 7,83% за SOFIXи 7,63%при BGBX40. Единствено BGREITотново регистрира ръст от 1,35% и вече е на плюс от 1,45%за годината. Като цяло интересът към БФБ - София продължава да е малък - дори стартът на търговията с акции на Градус АД не можа да привлече по-големи инвеститори. През първия ден нивата, на които се сключваха сделки с книжата на дружеството бяха 2-3% над цената на първичното публично предлагане. Поради липса на интерес за покупки цената много бързо падна с около 1-2% под 1,80 лв и до момента акциите на Градус АД се търгуват на тези нива. Сътресенията на международните пазари, свързани с обезценката на турската лира, нямаха някакво по-съществено отражение върху настроенията на БФБ - София.

      В края на тримесечието се извърши поредното преструктуриране на SOFIX. Индустриален холдинг България АД и Доверие обединен холдинг АД напуснаха индекса, а тяхното място бе заето от М+С хидравлик АД и Елана Агрокредит АД. Раздвижването на търговията, предизвикано от ребалансирането на индексасъщо бе краткотрайно.

         От книжата на компаниите, включени в SOFIX най-голямо повишение от близо 10% регистрираха тези на ПИБ АД и М+С Хидравлик АД. Значителен ръст, съответно от 8,7% и 6,3% отбелязаха акциите на Еврохолд България АД и Елана Агрокредит АД. Като изключим Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, чиито дялове регистрираха минимално повишение от 0,5%, всички други акции от състава на SOFIX приключиха тримесечието на отрицателна територия. Най-голям спад от малко над 15% отбелязаха книжата на Трейс груп АД. Причината за срива в цената им бе замесването на името на дружеството около пътния инцидент край град Своге. Двуцифрено понижение от 12,3% до нива от 50 лева регистрираха и акциите на Албена АД. От останалите книжа на БФБ - София значителен ръст отбелязаха тези на Свилоза АД и Спиди АД, съответно с 11,9% и 7,5%. Акциите на БАКБ АД и Алкомет АД бяха сред най-големите губещи за предходните три месеца, изтривайки малко над 20% от пазарната си капитализация. Немалък спад от 9-12% отбелязаха и книжата на Неохим АД, Зърнени храни България АД, Синергон холдинг АД и Емка АД. От по-големите дружества със специална инвестиционна цел по-значителна промяна имаше при дяловете на Адванс терафонд АДСИЦ, които изгубиха близо 7% от стойността си.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Политически и търговски „войни” в условията на намаляваща доларова ликвидност

       Силно растящата икономика на САЩ се отрази на цените на акциите и на доходностите по щатските държавни облигации, които се покачиха през последното тримесечие, като индексите на американските акции запазиха тенденцията за много по-добро представяне спрямо останалия свят. Данните за потребителското и бизнес доверие, молбите за безработица, продажбите на дребно, корпоративните печалби и нарастването на заплащането в САЩ отбелязаха многогодишни рекорди, което очаквано се отрази благоприятно на местните активи.

        В резултат на това се покачиха и пазарните очаквания за вероятността от покачване на бенчмарковия лихвен коридор от Фед, които бяха едва около 20% за три повишения от по 25 базисни точки към началото на годината. С приближаване на заседанието на централната банка от края на месец септември, обаче, доходностите по щатските книжа започнаха постепенно да отразяват твърдите намерения на Фед за по-нататъшните й действия.

       Развиващите се пазари на акции бяха негативно повлияни от забавянето на кредитния импулс в Китай, опасенията за влиянието на затегнатите парични условия в САЩ върху по-нестабилните икономики в тези региони и последствията от търговските войни между американската администрация и основните й икономически партньори. Китай сравнително безболезнено успява да забави кредитен растеж на небанковия сектор, но с оглед на новите тарифи от страна на САЩ, властите са принудени да стимулират икономиката чрез фискалната и паричната политика, като в същото време запазят регулаторния натиск върху извънбанковите финансови канали за кредитиране. Това би подкрепило до известна степен развиващите се държави, които в най-голяма степен са обвързани с китайската икономика. От друга страна, тези, които са най-зависими от външно финансиране, имат големи дългове в чуждестранна валута и значителни и нарастващи дефицити по текущата и бюджетна сметка, вероятно ще продължават да изпитват последствията от покачващите се лихви в Щатите и намаляването на свръхрезервите в системата на Федералните банки. Растящите петролни цени оказват натиск върху държавите вносителки на енергийни суровини чрез допълнително покачване на стойността им в обезценяващата се местна валута, което влече след себе си и покачване на инфлационните очаквания. В резултат следва повишение на лихвите в подкрепа на местната парична единица като противодействие на инфлацията, и в крайна сметка, в повечето случаи - до забавяне на икономическия растеж.

            От началото на годината се наблюдаваше сериозен спад на част от индексите за бизнес активността, отразяващи новите експортни поръчки в еврозоната, като голяма част се дължеше на рязкото забавяне на износа към Китай. Както бе отбелязано, стимулите от страна на китайските власти в подкрепа на вътрешното търсене биха облекчили ситуацията, но едно по-нататъшно влошаване на външната среда би поставило пред риск нестабилния ръст на европейската икономика. Потреблението в Европа, което се стабилизира в резултат на спада на безработицата и ръста на възнагражденията, продължава да се влияе негативно и от продължаващото покачване на цените на петрола. Политическото развитие в Италия и бюджетният процес през предстоящите седмици и месеци също са допълнителен източник на волатилност особено за италианските книжа, въпреки че ефектът върху останалите финансови инструменти в глобален мащаб в голяма степен остава ограничен.

         Най-значимият непосредствен риск пред световната икономика е нова ескалация на размера и обхвата на търговските тарифи от страна на САЩ и последващият отговор на насрещните страни и най-вече на Китай. Дори и един не толкова песимистичен сценарий би довел до съществено забавяне на икономическия растеж и до покачване на цените на основни суровини и стоки, до ограничаване на търговските обороти и нарушаване на съществуващите вериги за доставки. Успешното приключване на преговорите за предоговаряне условията на НАФТА и смекчаването на реториката по отношение митата за внос на автомобили в САЩ внесоха известно успокоение у инвеститорите, че най-негативният сценарий би могъл и да бъде предотвратен.

         Представянето на инструментите с фиксирана доходност през тримесечието бе по-скоро незадоволително, като кредитните инструменти с подинвестиционен рейтинг отбелязаха по-добри резултати от държавните книжа като цяло. Въпреки стабилния икономически ръст, покачващите се инфлационни очаквания и лихвени нива в САЩ, инвестициите в облигации не бяха толкова негативни, колкото би могло да се очаква в този етап от икономическия цикъл. От началото на годината най-слабо се представиха облигациите на някои от развиващите се страни, които обаче имат относително малко тегло в индексите, следващи този сегмент. Занапред инвеститорите трябва да се насочват по принцип към инструменти с добра ликвидност и да са внимателни спрямо щатските корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг, които имат относително завишени нива на задлъжнялост. В рамките на държавните ценни книжа, американските облигации в момента предлагат по-добро съотношение на доходност и риск в сравнение с европейските бенчмаркови книжа, които имат много ниски реални доходности в резултат на продължаващите макар и намалени изкупувания от ЕЦБ.

      Като цяло световният икономически растеж остава стабилен, но не толкова балансиран като предходната година, като САЩ се открояват като безспорен лидер в това отношение. В краткосрочен план основният риск се състои в по-нататъшното изостряне на геополитическите и търговските войни, което би довело до влошаване на бизнес и потребителското доверие. Към момента това се случва в определена степен извън Щатите, като САЩ остават относително незасегнати с оглед на данъчните облекчения и входящите инвестиционни потоци в страната. В средносрочен хоризонт несигурността се крие в това, че икономиката на САЩ е към края на един от най-продължителните бизнес цикли в историята си и по-скоро рано, отколкото късно това ще се отрази и върху цените на финансовите активи не само в страната, но и в останалия свят. Комбинацията от тези краткосрочни и средносрочни фактори предполага инвеститорите да бъдат по-скоро неутрални, дисциплинирани и предпазливи по отношение портфейлната си алокация съобразно рисковия си профил, отчитайки факта, че макар и икономическите показатели в момента да са позитивни, рисковете от различно пазарно и финансово естество постепенно се повишават. Резките колебания на цените на редица инструменти, нееднозначното представяне на отделните класове активи и влошаването на вътрешната динамика на пазарите от началото на годината обикновено са свидетелство именно за това.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2017 Стойност на 30/09/2018 Промяна за Q3 (%) Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 677.45 624.39 -1.56% -7.83%
Индекс на германски акции DAX 12,917.64 12,246.73 -0.48% -5.19%
Индекс на френски акции CAC 5,312.56 5,493.49 3.19% 3.41%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 24,719.22 26,458.31 9.01% 7.04%
Индекс на щатски акции S&P 500 2,673.61 2,913.98 7.20% 8.99%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 22,764.94 24,120.04 8.14% 5.95%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3,307.17 2,821.35 -0.92% -14.69%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2017 Стойност на 30/09/2018 Промяна за Q3 (%) Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 121.56 114.93 0.31% -5.45%
Подинвестиционен рейтинг, долари 87.26 86.44 1.60% -0.94%
Инвестиционен рейтинг, евро 135.94 133.86 -0.32% -1.53%
Подинвестиционен рейтинг, евро 107.31 103.74 -0.32% -3.33%

 

ДЦК Доходност на 31.12.2015 Стойност на 30/09/2018 Промяна за Q3 (%) Промяна от началото на годината (bps)
България 10 г. 0.97 0.80 -0.15% -0.17%
Германски 10 г. 0.43 0.47 0.17% 0.04%
САЩ 10 г. 2.41 3.06 0.20% 0.66%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК