Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН Декември 2015

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Активна борсова търговия в края на 2015 година у нас.
5,82% повишение отбеляза SOFIX през изминалия месец декември.

След четири поредни месеца на спад, SOFIX стартира последното тримесечие на 2015г. с повишение. През октомври борсовия индекс отбеляза ръст от 1,03%, като акциите на по-голяма част от компаниите включени в SOFIX приключиха месеца на положителна територия. Сред най-печелившите се наредиха книжата на ПИБ АД, ФНИ България АДСИЦ и Неохим АД, които регистрираха повишения от 8-9%. Ръстът при акциите на Албена АД и ЦКБ АД бе в рамките на 5-6%. На отрицателна територия със спад около 3% приключиха дяловете на Адванс терафонд АДСИЦ и Химимпорт АД. Въпреки ръста от 1% през октомври, SOFIX остана доста назад в класацията спрямо представянето на борсовите индекси от ЦИЕ за същия месец.

За съжаление оптимизмът на БФБ-София продължи съвсем кратко и още през ноември SOFIX успя да изтрие целия си ръст от предишния месец, губейки 2,5% от стойността си. Само четири компании от индекса отбелязаха ръст, като най-голям той бе при книжата на Холдинг Варна АД. След като през октомври акциите на ПИБ АД бяха на първо място сред печелившите, през ноември те станаха лидер сред губещите, приключвайки месеца със спад от близо 12%. Значителни загуби в рамките на около 5% отбелязаха и дяловете на Монбат АД, Албена АД и Софарма АД. Ноември ще се запомни и с успешно проведеното IPO на Сирма груп холдинг АД. Компанията успя да набере 11,5 млн. лева, като пазарът я оцени на 71 млн. лева. Това прави публичното предлагане на IT компанията най-голямото от началото на финансовата криза, което дава големи надежди за листване на нови комании на БФБ-София и през следващата година. Нови IPO-та определено биха повишили интереса към родната борса, тъй като липсата на достатъчно ликвидност е основната пречка за чуждите инвеститори да бъдат по-активни участници в търговията на БФБ-София.

Краят на годината по традиция се отличава с по-активна борсова търговия. Този декември не направи изключение и SOFIX успя да приключи месеца с повишение от 5,82%. В началото на периода преобладаваха негативните настроения като на 10-ти декември борсовият индекс регистрира най-ниската си стойност за годината от 432,63 пункта. От тази дата до края на месеца SOFIX се повиши в 9 от последните 12 сесии. Въпреки внушителния си ръст през декември, най-старият борсов индекс у нас завърши 2015г. със спад от 11,7%. Това бе и първият годишен спад на SOFIX от 2011 година насам, когато той също изгуби приблизително 11% от стойността си.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Класовете активи с негативни резултати преобладаваха значително над тези, с положителна доходност -
това показа представянето на международните финансови пазари през 2015 г.

Този ефект се подсилва още повече при преизчисляването на резултатите в доларово изражение след поскъпването на щатската валута с около 11% спрямо еврото и повечето валути (с оглед на различната фаза на монетарната политика в САЩ и останалия свят, което беше и една от основните причини за специфичното представяне на отделните активи през годината). В това отношение най-добре се представиха японският Nikkei – подкрепен от продължаващите улеснения на японската централна банка и стабилния курс на йената; португалските и италианските индекси на акции, както и китайският Shanghai Comp, който за сметка на това претърпя голяма волатилност и завърши годината на значително по-ниски нива от рекордните през юни миналата година. Щатските индекси на акции регистрираха близки до нулата резултати в сравнително тесен диапазон на търговия, като това представяне бе най-слабото от 2008 г.

Бенчмарковите американски десетгодишни държавни ценни книжа също приключиха годината с малки изменения, но за сметка на това кривата на доходност започна да става все по-полегата след средата на годината, въпреки очакванията за покачване на лихвите в САЩ. Германските бенчмаркови книжа не отбелязаха голяма промяна на годишна база, но волатилността и при тях бе ясно изразена особено през второто тримесечие, когато технически и фундаментални фактори породиха значителни флуктуации на доходностите. Голяма част от европейските държавни облигации вече се търгуват на отрицателни доходности – в резултат както на изкупуването от страна на ЕЦБ, така и поради все още ниските очаквания за инфлацията и растежа в Еврозоната.
Годината бе белязана и с изключително негативното представяне на редица активи, особено суровините (петрол, мед, пшеница, сребро, злато, които спаднаха между 10% и 40%) и развиващите се пазари (с рекордни понижения на индексите на акции в Бразилия и Гърция, както и съществена обезценка на валутите на много държави, зависими от износа на суровини и доларово финансиране).

В местна валута най-големи ръстове отбелязаха руските акции, както и индексите на някои периферни европейски страни. На кредитния пазар се наблюдаваше различно представяне на европейските и щатските облигации. Високорисковите щатски книжа, които имат и по-голяма експозиция към енергийни компании, затвориха на около 10% загуба, а облигациите на компаниите с инвестиционен рейтинг – на -4.5%. В Европа еквивалентните индекси на кредитния пазар регистрираха спад съответно с -5.3% и -2.5%, но преизчислени в щатски долари, те значително изостанаха от американските кредитни индекси.
Българските държавни ценни книжа регистрираха значително понижение на доходностите по вътрешните и външните емисии, подкрепени от търсенето на атрактивна доходност, голямата ликвидност и сравнително стабилните макроикономически показатели на страната. Събитията около преговорите за уреждане на дълговата криза в Гърция от началото на лятото доведоха до увеличението на кредитния спред на българските облигации, но след това те бързо възстановиха загубите и дори се свиха допълнително към края на годината.

 

Акции Стойност на 31.12.2015 Месечна промяна Тримесечна промяна Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 460.90 5.82% 4.20% -11.72%
Индекс на германски акции DAX 10 743.01 -5.62% 11.21% 9.56%
Индекс на френски акции CAC 4 637.06 -6.47% 4.08% 8.53%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 17 425.03 -1.66% 7.00% -2.23%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 043.94 -1.75% 6.45% -0.73%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 19 033.71 -3.61% 9.46% 9.07%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 539.18 2.72% 15.93% 9.41%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2015 Месечна промяна Тримесечна промяна Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 114.01 -1.64% -1.79% -4.52%
Подинвестиционен рейтинг, долари 80.58 -2.97% -3.25% -10.07%
Инвестиционен рейтинг, евро 131.51 -1.19% 0.92% -2.51%
Подинвестиционен рейтинг, евро 102.71 -2.71% 0.97% -5.32%

 

ДЦК Доходност на 31.12.2015 Месечна промяна Тримесечна промяна Промяна от началото
на годината
България 10 г. 2.41 -0.09% -0.29% -0.57%
Германски 10 г. 0.63 0.16% 0.04% 0.09%
САЩ 10 г. 2.27 0.06% 0.23% 0.10%

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ти Би Ай Инвест" ЕАД и в УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ти Би Ай Инвест ЕАД и Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК