Новини

ПАЗАРЪТ НА ЦЕННИ КНИЖА У НАС – СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЧАКВАНИЯ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

06.12.2007

Прогнозите на финансовите специалисти са за добра доходност  и стабилен растеж на цените на акциите и дяловете на взаимните фондове в дългосрочен план, но инвеститорите трябва да бъдат информирани, че естественият ход на фондовия пазар не изключва и временни корекции

 

 През последният месец наблюдавахме значителна динамика на родния пазар на ценни книжа. Независимо от наблюдаваната корекция на пазара, в дългосрочен план,  доходността, реализирана от инвестициите във взаимни фондове, най-вероятно ще остане в пъти по-висока в сравнение с лихвите по банковите депозити, като изпревари темпа на инфлацията.
Изключително доброто представяне на пазара от началото на годината и реализираният висок ръст в цените на акциите през септември (достигащ до над 10% само за месец), съвсем естествено стимулираха инвеститорските очаквания за движение на пазара само във възходяща посока. Затова и последвалата корекция на Българската фондова борса, която за специалистите не беше изненада, охлади ентусиазма на индивидуалните инвеститори и доведе до желание за продажби.
 За специалистите е ясно, но и инвеститорите трябва да имат предвид, че пазарът на ценни книжа е волатилен или казано с други думи търпи движение, както в положителна, така и в отрицателна посока. Покачването на цените на акциите (дяловете) на фондовете у нас и реализирането на висока доходност от инвестицията – така например, при агресивните фондове доходността доближи 100% - е свързана и с по-голям риск, който тези фондове поемат, и трябва да се инвестира дългосрочно.
 Оценката на финансовите специалисти понастоящем е, че корекцията на БФБ-София имаше оздравителен характер – доведе до изтеглянето от пазара на спекулантите, целящи бързи и краткосрочни печалби в големи размери, и освободи място за инвеститорите с дългосрочни и сериозни инвестиционни намерения.
 Практиката доказва, че оптимални резултати и най-добра доходност инвестициите във взаимни фондове постигат в дългосрочен план и са едно от най-добрите средства за защита от и преодоляване на инфлацията. Пример, който в най-голяма степен го потвърждава са агресивните взаимни фондове. Както вече стана ясно, те целят да реализират и най-висока доходност ( Ди Ви Динамик – над 76% доходност от началото на годината до края на ноември т.г. )  и имат най-дълъг инвестиционен хоризонт (над 2 - 3 години). Техният инвестиционен профил (до 80%-90% от активите им се инвестират в акции) предполага най-ярко изразени колебанията в цените (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване) на акциите и дяловете им. В различна степен това важи и за останалите видове взаимни фондове – консервативни, нискорискови, и балансирани. Най-устойчиви на колебанията на пазара са консервативните взаимни фондове, защото инвестират предимно в облигации. Ако вземем за пример консервативния представител на Ди Ви Взаимни фондове – Ди Ви Евробонд, то през периода на последната корекция на БФБ, този фонд реализира положителен резултат, като за последните дванадесет месеца доходността му е над 6 %. Сравнително устойчиви по време на корекция остават и нискорисковите фондове, които инвестират много малка част от активите си в акции.
 Корекцията на БФБ повлия емоционално върху намеренията на голяма част от инвеститорите, но дали това означава, че е най-добре  да продадем притежаваните акции и дялове от взаимния фонд или по-добре да ‘преживеем’ корекцията и да изчакаме пазарът да се стабилизира, за да спечелим от инвестицията си? Каквото и решение да вземе инвеститорът, добре е то да бъде не емоционално повлияно от моментната пазарна ситуация, а да е резултат от очакванията и прогнозите на специалистите за бъдещото представяне на пазара в кратко и средносрочен план.
 Участниците на пазара, които предпочетоха да изчакат пазара да се стабилизира и да тръгне отново във възходяща посока, не нарушиха целостта на своята инвестиция и запазиха добрите си позиции на пазара, защото доходността, реализирана към момента на корекцията, бе в пъти по-висока, отколкото отчетения спад след нея. Тези инвеститори дори използваха възможността да закупят още акции/дялове от фондовете на по-ниски цени, като така увеличиха инвестицията си и си подсигуриха предимство, което да им донесе още по-добра доходност при последващ възходящ тренд на пазара, който вече стана факт.
 Имаше и инвеститори, с вложения предимно в агресивни фондове, които изтеглиха част от средствата си и ги пренасочиха в по-нискорискови инвестиционни схеми, Това решение обаче не е особено оптимално, защото тези инвеститори загубиха част от натрупаната доходност, предвид таксите „вход” и „изход” на фондовете. Имаше и такива, които излязоха от позициите си в момент, когато цените на обратно изкупуване бяха вече достатъчно ниски. При първите индикации на възходящ тренд, те отново вложиха средства в избрания фонд, като така „си спечелиха” поне два негатива: първо, движението на пазара надолу намали чувствително реализирана доходност от вложението им и второ, заплатиха такси при повторната инвестиция.
 Разнообразните реакции на инвеститорите по време на корекцията на фондовия пазар само доказаха, че една част от тях, още при първоначалния избор на взаимен фонд, са заявили толерантност към риск, който не подхожда напълно на техния характер и не съвпада с предпочитания от тях инвестиционен хоризонт. Затова едно от основните задължения на специалистите, управляващи дейността на взаимните фондове, е добре да представят на инвеститорите профила на фонда и препоръчителния инвестиционен хоризонт, така че те да имат възможност да постигнат оптимални резултати и да бъдат добре информирани за всички възможни рискове.
 В заключение, прогнозите за развитието на индустрията на взаимните фондове у нас са в посока стабилен растеж в дългосрочен план. Още повече, че ръстът на българската икономика е по-висок от средния за страните в Еврозоната, което съчетано със стабилния валутен курс и подобряващите се макроикономически показатели на страната, е предпоставка за добро представяне на акциите на родните компании и съответно за добри резултати на взаимните фондове, които инвестират в тях.