РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Финансови инструменти - ценни книжа (акции, облигации), инструменти на паричния пазар (краткосрочни държавни ценни книжа, краткосрочни депозити, репо сделки и др.), дялове на взаимни фондове, деривати (опции, фючърси, форуърдни договори и др.)