РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Покрити облигации - е понятие по смисъла на чл. 2 от Закона за покритите облигации или облигации, емитирани преди 8 юли 2022 г., издадени от кредитна институция със седалище в държава членка, която подлежи на надзор с цел защита на притежателите на облигации, включително на изискването набраните от емисията облигации средства да бъдат инвестирани в активи, които през целия период на емисията осигуряват покритие на претенциите във връзка с облигациите и които в случай на несъстоятелност на емитента да бъдат използвани приоритетно за изплащане на задълженията към притежателите на облигации.
Портфейл ценни книжа - вложения в различни видове ценни книги с различен срок на действие и различна ликвидност, управлявани като едно цяло.
Привилегировани акции - акции, даващи определена привилегия, примерно фиксиран дивидент, преференциален дял при ликвидация или други, в замяна на по-ограничени права, напр. без право на глас в общото събрание на акционерите.