РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Обезпечение по облигации - гаранция, че ако издателят на облигациите не изпълни задължението си да изплати лихвата или главницата, притежателят става собственик на обезпечението и може да се удовлетвори от продажбата му
Облигация - (от лат. obligatio - задължение) – ценна книга с фиксиран или плаващ процент, която се емитира от частни компании или държавата. Облигациите подлежат на погасяване (изкупуване) в течение на обусловения при емитирането на заема срок.
Общински облигации - облигации, издадени от общините в България за финансиране на местния бюджет или на определени инвестиционни проекти.