РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Нетна стойност на активите на една акция/дял (НСА) - разликата между пазарната стойност на активите и стойността на задълженията на взаимния фонд, разделена на броя на издадените акции/дялове
Номинал - основна стойност (за разлика от пазарната стойност), посочена върху акция, облигация, полица, банкнота или друг финансов инструмент.
Номинална стойност на акция - частта в акционерния капитал на фирмата, обозначена на лицевата страна на акцията