РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Капиталова печалба - нарастване на стойността на дадена ценна книга.
Комисия за финансов надзор - Държавен регулаторен орган, който контролира пазара на ценни книжа и участниците на него. Гарантира ефективното функциониране на капиталовия пазар и осигурява защита на интересите на инвеститорите
Корпоративни облигации - облигации, издавани от акционерни дружества с цел набиране на средства за финансиране на дейността им. Облигациите могат да бъдат необезпечени или обезпечени с ипотека, вземания, банкова гаранция, корпоративна гаранция или поръчителство. Инвестиционните рискове при закупуване на корпоративни облигации се определят от дейността на емитента, текущо финансово състояние и перспективи, кредитна история и от наличието на обезпечение. В общия случай, доходът по корпоративните облигации е по-висок в сравнение с ипотечните, тъй като кредитния риск на фирмите-емитенти обикновено е по-голям, особено при необезпечен дълг
Котировка - пазарната стойност на ценни книжа
Купонно плащане - лихвеното плащане при облигациите