РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Инвестиционно дружество от затворен тип - акционерно дружество, с предмет на дейност инвестиции в ценни книжа, което има постоянен брой акции
Инвестиционно дружество от отворен тип - инвестиционно дружество, което постоянно продава своите акции и изкупува обратно вече издадените си акции
Инструменти на паричния пазар - краткосрочни депозити и заеми, обикновено на институционални инвеститори, за период от едно денонощие до една година
Ипотечни облигации - облигации, емитирани от банки на основата на портфейла им от ипотечни кредити - т.е. кредити, които са обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти. Законово изискване е ипотечните кредити, които служат за обезпечение, да са в най-добрата рискова класификационна група кредити на банката и ипотекираните имоти да бъдат застраховани срещу погиване, което съществено намалява кредитния риск. Вземанията на облигационерите по ипотечните облигации са обезпечени с първи по ред залог върху активите на банката-издател, включени в покритието на емисията. Това означава, че при невъзможност на банката да изпълни задълженията си по лихви и/или главница на облигационния заем, те се погасяват от приходите от реализиране на обезпечението