РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Евро облигации и глобални облигации - първоначално се издават с цел заместване и преоформяне на дълга по брейди-облигациите. Облигации, емитирани във валута различна от националната валута.
Емисионна стойност на акция/ дял - нетната стойност на активите на една акция/ един дял, увеличена с разходите по емитирането