РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Диверсификация - включването в портфейл на различни видове активи, за да се намали риска и подобрят инвестиционните резултати на портфейла. Диверсификация на портфейла може да се извършва както между различни класове активи (акции и облигации например), така и между активи от един клас но с различни параметри. Например, в един портфейл могат да бъдат включени облигации на различни емитенти, с различни матуритети и различен кредитен рейтинг. Като цяло, рискът на портфейл от ценни книжа е по-нисък от рисковете на индивидуалните ценни книжа в него.
Дивидент - част от печалбата на акционерно дружество, която ежегодно се разпределя между акционерите след плащане на данъци. За привилегированите акции той се изплаща в размер на предварително установен твърд процент от тяхната емисионна стойност. За обикновените акции дивидентът зависи от размера на получената от дружеството печалба.
Дилър - участник в пазара на ценни книжа, който търгува с тях за своя сметка и по поръчка
Договорен фонд - обособено имущество, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което действа на принципа на разпределение на риска и чийто дялове подлежат на обратно изкупуване на база нетната стойност на активите му при отправено искане от страна на притежателите на дялове
Държавни ценни книжа (ДЦК) - ценни книжа, издадени за финансиране на бюджетния дефицит. Емитирани са от Министерството на финансите в качеството му на представител на държавата, гарантирани са от държавата и, на практика, представляват безрискова форма на инвестиция. Нормативно са посочени три вида ДЦК - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Предимно са деноминирани в български левове, но има емисия деноминирана в евро и щатски долари.
Дял на договорен фонд - безналичен финансов инструмент, който изразява правата на неговия притежател върху активите на фонда. Всички дялове на фонда дават еднакви права на техните притежатели. Общият брой дялове, умножен по нетната стойност на един дял за определен ден, е равен на имуществото на договорния фонд.