РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Взаимен фонд - активи (пари), определени за колективно инвестиране в ценни книжа и други финансови инструменти, набрани чрез публично предлагане на дялове на взаимния фонд, следвайки принципа на разпространение на риска, и чиито дялове подлежат на обратно изкупуване на базата на нетната стойност на активите, в случай на искане от притежателите