РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Борса - организирана форма за търговия на едро със стоки за масово потребление (стокова борса) или за търговия с финансови инструменти – акции, облигации, деривати и др. (фондова борса)
Брейди облигации - държавни ценни книжа, издадени във връзка с преструктурирането на външния държавен дълг. Те се делят на облигации с първоначално намалени лихвени плащания, облигации с отстъпка и облигации, заменили просрочените лихви.
Брокер - финансов посредник, занимаващ се с покупко-продажба на ценни книжа за сметка и по поръчка на клиента