РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Акции - ценни книжа, удостоверяващи собствеността на притежателя върху активите на дадено дружество. Акциите дават право на участие в печалбата на дружеството, право на глас в общото събрание и ликвидационен дял при ликвидация.
Акция на инвестиционно дружество от отворен тип - капиталът на инвестиционното дружество от отворен тип се разпределя на еднакви части (акции). Общият брой акции, умножен по нетната стойност на активите на една акция, е равен на собствения капитал на инвестиционното дружество.
Анюитет - (от старолат. annuitas – ежегодно плащане) – редица или едно от редица плащания на равни суми, изплащани през равни периоди от време