Новини

ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 10.04.2020 г.

09.04.2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че считано от 10.04.2020 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ във връзка с успешно приключилата процедура по преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“, чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“.

Поръчките, приети на 10.04.2020 г., ще бъдат изпълнени по цена, обявена на 14.04.2020 г. на база нетна стойност на активите за дата 13.04.2020 г.

 

УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД