Новини

ДФ „Ди Ви Евробонд“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“

03.04.2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с процедурата по преобразуването на ДФ „Ди Ви Евробонд“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на 02.04.2020 г. настъпи ефективната дата на преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“. Всички активи и пасиви на ДФ „Ди Ви Евробонд“ са прехвърлени към ДФ „Ди Ви Баланс“, а притежателите на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“ са придобили дялове в Клас А („Хармония“) на ДФ „Ди Ви Баланс“. В резултат на вливането ДФ „Ди Ви Евробонд“ прекрати съществуването си.

 

УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД