Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „ДИ ВИ ЕВРОБОНД“ В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“

03.02.2020

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, управляващо дейността на Договорен фонд „Ди Ви Евробонд“ и Договорен фонд „Ди Ви Баланс“, уведомява инвеститорите, че с Решение № 92 - ДФ от 28.01.2020 г. на Комисията за финансов надзор бе издадено разрешение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“. Във връзка с това и на основание чл. 152, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Ви информираме, че инвеститорите в ДФ „Ди Ви Евробонд“ и ДФ „Ди Ви Баланс“, при преценка от своя страна, могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване от момента, в който те са информирани за преобразуването. Предвижданият период за упражняване на това право е 30 (тридесет) дни, като началната дата е 17.02.2020 г., а крайната дата - 17.03.2020 г. включително.

От деня, следващ публикуване на настоящото съобщение на електронната страницата на Управляващото дружество в интернет - www.dvam.bg , на вниманието на инвеститорите се предоставя документ Информация до притежателите на дялове във връзка с преобразуването чрез вливане на ДФ „Ди Ви Евробонд“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, изготвен съгласно изискванията на чл. 151 от ЗДКИСДПКИ. Същият е на разположение на инвеститорите на електронната страница на Управляващото дружество в интернет: www.dvam.bg и на адреса на управление на дружеството: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2.

Едновременно с това документът с информация до притежателите на дяловете ще бъде изпратен на траен носител до всички притежатели на дялове в ДФ „Ди Ви Евробонд“ и в ДФ „Ди Ви Баланс“, на посочените от тях пощенски адреси, съгласно изискванията на чл. 106 от Наредба № 44/20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Съгласно предвиденото в Плана за преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Евробонд” в ДФ “Ди Ви Баланс“, Управляващото дружество ще изчисли съотношението на замяна на дялове от ДФ „Ди Ви Евробонд“ с дялове от ДФ „Ди Ви Баланс“ на 25.03.2020 г.

Ефективната дата на преобразуването ще настъпи на 02.04.2020 г.

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД уведомява притежателите на дялове в двата договорни фонда, че с цел ефективно извършване на преобразуването, след изтичане на срока по чл. 152, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, обратното изкупуване на дялове от преобразуващия се фонд ДФ „Ди Ви Евробонд” ще бъде окончателно спряно, а обратното изкупуване на дялове от приемащия фонд ДФ „Ди Ви Баланс” ще бъде временно спряно за срок от 17 (седемнадесет) работни дни за периода от 18.03.2020 г. до 09.04.2020 г. включително. Продажбата и обратно изкупуване на дялове от приемащия фонд ДФ „Ди Ви Баланс” ще бъдат възобновени на 10.04.2020 г.

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация във връзка с преобразуването по телефон, чрез електронна поща или на място в офиса на Управляващото дружество: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2, от 8:30 до 17:30 часа, от лицата за контакт:

Диляна Цонева - тел.: (+ 359 2) 935 06 02; e-mail: dv_legal@dvam.bg;

Карина Антонова – тел.: (+ 359 2) 935 06 33; e-mail: dvbo@dvam.bg