Новини

ДФ „Ди Ви Съкровище“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“. ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 30.08.2019 г.

29.08.2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с преобразуването на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на 28.08.2019 г. настъпи ефективната дата на преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“. Всички активи и пасиви на ДФ „Ди Ви Съкровище“ са прехвърлени на ДФ „Ди Ви Баланс“, а притежателите на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“ са придобили дялове в Клас Б („Съкровище“) на ДФ „Ди Ви Баланс“. В резултат на вливането ДФ „Ди Ви Съкровище“ прекрати съществуването си.

От 30.08.2019 г. УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, приети на 30.08.2019 г., ще бъдат изпълнени по цена, обявена на 03.09.2019 г. на база нетна стойност на активите за дата 02.09.2019 г.

 

 

 

УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД