Новини

Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

28.08.2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с процедурата по преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, Ви уведомяваме, че Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Ди Ви Баланс“, взе решение за удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ с 1 (един) ден, а именно – до 29.08.2019 г. включително, поради възникнали извънредни технически причини.