Новини

Уведомление до инвеститорите за преобразуване на ДФ "Ди Ви Съкровище"

08.04.2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 08.04.2019 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“, чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“ - и двата фонда организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД. Планираното преобразуване има за цел да осигури управление на активите на инвеститорите в участващите в преобразуването договорни фондове по един икономически ефективен начин, както и да облекчи тяхното администриране. Също така, с планираното преобразуване се преодолява и съществуващото несъответствие на размера на нетната стойност на активите на ДФ „Ди Ви Съкровище” спрямо нормативно изискуемия праг от 500 000 (петстотин хиляди) лева. Освен описаната икономическа обосновка, предложеното преобразуване дава възможност и за запазване на уникалния спестовен продукт „Съкровище” - инвестиции на името на деца, които могат да бъдат използвани за подпомагане финансирането на образованието и/или придобиването на материален актив (дом, личен автомобил, др.) на децата след навършване на пълнолетие. Процедурата по преобразуването ще стартира след издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ (Преобразуващия се фонд) в ДФ „Ди Ви Баланс“ (Приемащия фонд) и ще протече по реда и начина, предвидени в Глава четиринадесета, раздели І-ІV от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Глава четвърта, раздели І и ІV от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. След издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за вливане на ДФ „Ди Ви Съкровище“ в ДФ „Ди Ви Баланс“ притежателите на дялове на участващите в преобразуването договорни фондове ще бъдат своевременно уведомени за това, както и за всички последващи етапи на преобразуването, чрез интернет страницата на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД – www.dvam.bg .