Новини

Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

05.10.2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Ди Ви Баланс“, взе решение за удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ за периода от 08.10.2018 г. до 21.10.2018 г., включително, поради необходимост от допълнително време за техническото настройване на софтуерния продукт, обслужващ процеса по изчисляване на НСА и емитирането и обратното изкупуване на дяловете на Фонда. 

 

 УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД