Новини

От 21.09.2018 г. ДФ "Ди Ви Хармония" е с ново наименование - ДФ „Ди Ви Баланс“. Приети са промени в Правилата на ДФ "Ди Ви Баланс". Временно се спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

21.09.2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че със свое решение № 906 - ДФ от 20.09.2018 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония“), приети с решение на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД от 27.07.2018 г. и 07.09.2018 г.

Промените включват:

І. Промяна в наименованието на Фонда, като ДФ „Ди Ви Хармония“ се преименува в ДФ „Ди Ви Баланс“.

ІІ. Въвеждат се два класа дялове: Клас А („Хармония”) и Клас Б („Съкровище”).

Всички дялове на ДФ „Ди Ви Баланс” (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония“), които са в обращение до датата на одобрението от Комисията за финансов надзор (КФН) на промените в Правилата, с които се въвеждат двата класа дялове, формират Клас А („Хармония”) на ДФ „Ди Ви Баланс”.Следователно, всички инвеститори в ДФ „Ди Ви Хармония”, който вече е с ново наименование „Ди Ви Баланс”, запазват своята инвестиция, включително с приложимите за тази инвестиция такси, като закупените от тях дялове са от Клас А („Хармония”).

Инвестицията в дялове от Клас А („Хармония”) е подходяща за инвеститори физически и юридически лица, вкл. институционални инвеститори.

Инвестицията в дялове от Клас Б („Съкровище”) на ДФ „Ди Ви Баланс” е предназначена за деца на възраст до 18 г. По желание на инвеститора, инвестицията може да бъде продължена в същия Клас Б и след навършване на 18 г.

С въвеждането на класове портфейлът на фонда остава един, т.е. не се обособява портфейл за всеки клас, и в основата на определянето на цената на емитиране и на обратно изкупуване на всеки един от двата класа дялове е нетната стойност на активите на един дял предвид всички дялове в обращение (Клас А и Клас Б) към даден момент. Така всички дялове дават еднакви права на инвеститорите, с изключение на разликите в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване предвид кръга от инвеститори, към който даденият клас дялове е предназначен.

Пълният текст на Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония“) може да намерите на страницата на фонда в секция „Документи“.

Поради технически причини, свързани с процедурата по въвеждане на два класа дялове: Клас А („Хармония”) и Клас Б („Съкровище”), Съветът на директорите на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония“), взе решение, че считано от 21.09.2018 г. до 07.10.2018 г., включително, се спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония“)

 

 УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД